Drukuj

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydawanie nagród, gadżetów i innych świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 100 zł każdorazowo będzie rodziło obowiązek wystawienia PIT-8C i tym samym wskazując podatnika otrzymującego nagrodę do wykazania jej wartości w ww. formularzu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2009 r. (data wpływu 28 września 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystawiania informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 28 września 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wystawiania informacji PIT-8C.

Wezwaniem z dnia 4 grudnia wezwano o uzupełnienie wniosku w zakresie wyczerpującego przedstawienia zdarzenia przyszłego oraz jednoznacznego przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia.

Pismem z dnia 9 grudnia 2009 r. (data wpływu 10 grudnia 2009 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.


W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Spółka prowadzi działalność polegającą na zasadzie szeroko rozumianej współpracy handlowej w zakresie dostaw towarów realizowanych przez poszczególnych dostawców do firm reprezentowanych przez zamawiających. Przedmiotowa działalność polega na świadczeniu realizacji umów pomiędzy dostawcą a poszczególnym nabywcą towarów. W związku z szeroko realizowaną współpracą handlową zarówno z dostawcami jak i nabywcami zamierza realizować wspólne przedsięwzięcia polegające na wręczaniu kontrahentom nagród rzeczowych, które to są nieodpłatnymi świadczeniami na rzecz otrzymującego.

Wydawanie nagród w postaci rzeczowego świadczenia lub nagrody rzeczowej będzie związane z promocją i reklamą Spółki.

W przesłanym uzupełnieniu wskazano, iż przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę jest dystrybucja mięsa i wędlin. Nagrodami przekazywanymi kontrahentom mają być drobne artykuły gospodarstwa domowego i wyposażenia mieszkań, obrusy, serwety, elementy serwisu do kawy, elementy serwisu obiadowego, elementy z kompletu sztućców, kieliszki, szklanki itp.

Ww. nagrody są premiami za zakup określonych asortymentów – wsparcie akcji promocyjnej, opatrzone logo. Nagrody będą wydawane na rzecz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (klientów firm współpracujących ze Spółką).

Wartość nagrody jednorazowej będzie wynosiła do 100 zł, jednakże jedna osoba może uzyskać kilka lub kilkanaście nagród. W dniu wydania, Spółka będzie właścicielem nagród. Spółka prowadzi działalność w całości opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.


  1. Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydawanie nagród, gadżetów i innych świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 100 zł każdorazowo będzie rodziło obowiązek wystawienia PIT-8C i tym samym wskazując podatnika otrzymującego nagrodę do wykazania jej wartości w ww. formularzu...
  2. Czy zgodnie z art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartość zakupionych nagród przekazanych w związku z promocją i reklamą przedsiębiorstwa będzie kosztem uzyskania przychodów...
  3. Czy w przypadku określonym w stanie faktycznym gdy Spółka wyda nagrodę klientowi w ramach współpracy w kwocie wyższej niż 100 zł będzie zobowiązana do rozliczenia podatku należnego związanego z dostawą w kwocie wyższej niż 100 zł będzie zobowiązana do rozliczenia podatku należnego związanego z dostawą towaru na rzecz kontrahenta i odprowadzenia podatku VAT z tytułu dostawy rzeczy w tym przypadku nagrody...


Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W pozostałym zakresie zostaną wydane odrębna rozstrzygnięcia.


Zdaniem Wnioskodawcy – w zakresie pytania pierwszego – zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z promocją lub reklamą będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania o ile jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł. Skoro Spółka zamierza wręczać nagrody przekraczające wartość 100 zł, będzie zobowiązana do wystawiania stosownego dokumentu na formularzu PIT-8C wykazując wartość brutto nagrody i tym samym obliguje to otrzymującego do samodzielnego rozliczenia świadczenia w sumie dochodów rocznych rozliczając się na stosownym formularzu zeznania.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.


W myśl art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W zdarzeniu przyszłym przedstawionym przez Spółkę nagrody będą przekazywane na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (klientów firm współpracujących ze Spółką).

Uwzględniając powyższe, przedmiotowe świadczenia będą stanowiły dla tych kontrahentów przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakłada natomiast obowiązków na podmioty przekazujące takie świadczenia, w tym obowiązku sporządzenia i przekazania informacji PIT-8C.

Stosownie bowiem do art. 42a ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Reasumując, w sytuacji przedstawionej we wniosku, Spółka nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT-8C, ponieważ nie dokonuje na rzecz osób fizycznych świadczeń zaliczanych do przychodów z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ww. ustawy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).


Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: