Drukuj

1) Kiedy należy podjąć uchwałę o wypłatę dywidendy ze zgromadzonego kapitału zapasowego?2) Jaki jest okres wypłaty dywidendy po uchwale zgromadzenia wspólników?3) Czy można podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach?4) W jakim czasie należy odprowadzić podatek od wypłaty dywidendy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2007 r. (data wpływu 15 października 2007 r.), uzupełnionym w dniu 27 grudnia 2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie terminu odprowadzenia przez płatnika należnego podatku od wypłaconych dywidend – jest nieprawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 15 października 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie terminu odprowadzenia przez płatnika należnego podatku od wypłaconych dywidend, a także w zakresie podejmowania przez wspólników Spółki uchwał o wypłacie dywidendy, ustalenia czy Spółka może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach oraz okresu w jakim dywidenda powinna zostać wypłacona.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 17 grudnia 2007r. znak ILPB3/423-172/07-2/MC na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 20 grudnia 2007 r., a w dniu 27 grudnia 2007 r. wniosek uzupełniono o brakujące informacje.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca wskazał, że firma przez kilka lat osiągała zyski z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdego roku, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Wspólników, wypracowany zysk gromadzony był na kapitale zapasowym, który obecnie wynosi 1.105(…) zł. Spółka ma do pokrycia stratę w wysokości 125(…)zł., która powstała w poprzednich okresach rozliczeniowych.

Wnioskodawca wskazał, że zarząd Spółki planuje z powstałego kapitału zapasowego pokryć stratę, zaś pozostałą część tj. 980(…)zł wypłacić w formie dywidendy.

Wnioskodawca podał, że dywidenda dotyczy osób fizycznych.


W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Kiedy należy podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy ze zgromadzonego kapitału zapasowego; czy można ją podjąć w każdej chwili, czy trzeba czekać do zakończenia 2007 roku i dopiero po zatwierdzeniu bilansu za 2007 rok uwzględnić wypłatę dywidendy...
  2. Jaki jest okres wypłaty dywidendy po uchwale zgromadzenia wspólników...
  3. Czy można podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach...
  4. W jakim terminie należy odprowadzić podatek od wypłaconej dywidendy...


Zdaniem Wnioskodawcy, wspólnicy w każdej chwili mogą zwołać zgromadzenie i podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy. Dywidenda powinna być wypłacona w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników. Od wypłaconej dywidendy powinien zostać odprowadzony podatek w wysokości 19% w terminie do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata dywidendy.

Wnioskodawca uważa, że jeżeli Spółka nie posiada wystarczających środków, wspólnicy mogą podjąć następną uchwałę o przesunięciu terminu wypłaty dywidendy. Nie można natomiast podjąć uchwały o wypłacie dywidendy w transzach, o wypłacie każdej części dywidendy powinni decydować wspólnicy podejmując oddzielne uchwały.

Przy wypłacie dywidendy bezwzględnie należy potrącać podatek i przekazywać do urzędu skarbowego. W przypadku nie przekazania w terminie, tj. do siódmego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata dywidendy Spółka jest zobowiązana zapłacić odsetki budżetowe za każdy dzień zwłoki.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Rodzaje źródeł przychodów zawarte zostały w art. 10 ust. 1 ww. ustawy. W treści art. 10 ust. 1 pkt 7 tejże ustawy, jako źródło przychodów wymieniono kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c).

W myśl treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni (…).

Zgodnie z treścią art. 30a ust.1 pkt 4 ww. ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a. Podatek – w myśl art. 30a ust. 6 ww. ustawy – pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu otrzymanych dywidend podlega zatem faktycznie otrzymany przychód.

Dochodów (przychodów), o których mowa w art. 30a ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 (art. 30a ust.7 ww. ustawy).

Na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy, o których mowa w ust. 1, (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1) są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.

Zgodnie z dyspozycją art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Zatem podmiot dokonujący wypłat dywidendy zobowiązany jest do pobrania kwot zryczałtowanego podatku dochodowego i przekazania go w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek pobrano.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Wniosek w zakresie kwestii podejmowania przez wspólników Spółki uchwał o wypłacie dywidendy, ustalenia czy Spółka może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy w ratach oraz okresu w jakim dywidenda powinna zostać wypłacona, rozstrzygnięto pismem z dnia 15 stycznia 2008 r. nr ILPB1/415-26/08-3/AMN.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: