Drukuj

W jakiej pozycji deklaracji miesięcznej PIT-4 i jakiej pozycji informacji rocznej PIT-11/8B winny być ujęte dochody uzyskiwane w postaci świadczeń rzeczowych o wartości powyżej 380,00 zł rocznie, od których pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.03.2005 r., uzupełnionego w dniu 28.04.2005 r., w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

nie podziela stanowiska wnioskodawcy zawartego we wniosku.

UZASADNIENIE

Dnia 30.03.2005 r. wpłynął do tutejszego Urzędu wniosek z dnia 30.03.2005 r. Urzędu Gminy w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącego opodatkowania przychodów z tytułu otrzymanych świadczeń rzeczowych otrzymywanych z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości przekraczającej w roku podatkowym kwotę 380,00 zł.

Z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), tut. organ podatkowy wezwaniem z dnia 26.04.2005 r. (doręczone dnia 27.04.2005 r.) wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków występujących w złożonym wniosku. Czynności tych wnioskodawca dopełnił dnia 28.04.2005 r.

W złożonym dnia 30.03.2005 r. wniosku, uzupełnionym w dniu 28.04.2005 r. Urząd Gminy zapytuje, w jakiej pozycji deklaracji miesięcznej PIT-4 i jakiej pozycji informacji rocznej PIT-11/8B winny być ujęte dochody uzyskiwane w postaci świadczeń rzeczowych o wartości powyżej 380,00 zł rocznie, od których pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem pytającego przedmiotowe dochody winny być ujęte w pozycji 8 "inne przychody" deklaracji PIT-4 i w pozycji 11 sekcji E "inne źródła" informacji PIT-11/8B, sporządzanych przez Urząd Gminy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury, są jednostkami organizacyjnymi Urzędu Gminy. Wójt Gminy podpisuje umowę o pracę z kierownikami jednostek organizacyjnych, którzy wynagrodzenie otrzymują ze środków GOPS lub GCK. Kierownik danej jednostki organizacyjnej samodzielnie zatrudnia już pozostałych pracowników. W połowie 2004 roku nastąpiła reorganizacja i każda jednostka organizacyjna prowadzi księgowość samodzielnie. Każda z tych jednostek ujęta jest w budżecie Urzędu Gminy i z tego budżetu otrzymuje środki na swoje utrzymanie i realizację zadań zleconych innymi ustawami. W jednostkach organizacyjnych zatrudnionych jest po ok. 7 pracowników na czas nieokreślony, pozostali zatrudnieni są na czas określony.

Urząd Gminy zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) podpisał umowy o prowadzenie wspólnej działalności socjalnej z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Centrum Kultury. Umowa, której załącznikiem jest Zarządzenie Wójta w sprawie regulaminu korzystania z usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, określa pełen zakres działalności przewidziany ww. ustawą.GOPS i GCK posiadają w swoim budżecie (planie finansowym jednostki) plany odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zatwierdzone uchwałą Rady Gminy. Kwota planowanego odpisu przekazywana jest na odrębny rachunek bankowy, zgodnie z ustawą, 75% do 31 maja, a pozostałe 25% do 30 września. Pod koniec roku kwota ta jest korygowana do faktycznego zatrudnienia osób w danej jednostce. W Urzędzie Gminy prowadzona jest pełna księgowość dochodów i wydatków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników Urzędu Gminy i jego jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy administruje, zarządza, a także podpisuje wszelkie świadczenia udzielane pracownikom Urzędu Gminy, GOPS i GCK z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zaopiniowaniu przez przedstawicieli załogi. Świadczenia te wypłacane są przez Urząd Gminy, który potrąca należny podatek, i odprowadza go na konto Urzędu Skarbowego. Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Wnioskodawca wyjaśnia, że umowa wspólnego prowadzenia działalności socjalnej została podpisana w celu uniknięcia przede wszystkim kosztów działalności bankowej związanej z prowadzeniem odrębnego rachunku bankowego dla zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a także dodatkowej dokumentacji w postaci ksiąg rachunkowych, kart wydatków i dochodów, odrębnych dla każdej z tych jednostek organizacyjnych. Ponadto liczba zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pracowników - zgodnie z wyjaśnieniem wnioskodawcy - nie pozwalałaby na pełne korzystanie z działalności socjalnej, w zakresie korzystania z pożyczek mieszkaniowych.

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t. j. Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.)

Art. 3 ust. 1 tej ustawy stanowi, że fundusz tworzą, z zastrzeżeniem ust. 2, pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a ust. 2 art. 3 stanowi, że: pracodawcy prowadzący działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 18-20 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984), tworzą Fundusz, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy pracodawcy mogą prowadzić wspólną działalność socjalną na warunkach określonych w umowie. W ust. 3 tego przepisu zamieszczono zaś zapis, że umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności przedmiot wspólnej działalności, zasady jej prowadzenia, sposób rozliczeń oraz tryb wypowiedzenia i rozwiązania umowy. Umowa może także określać warunki odstąpienia od jej stosowania oraz odpowiedzialność stron z tego tytułu.Środki funduszu winny być gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, co wynika z art. 12 wyżej cytowanej ustawy.

Urząd Gminy prowadzi więc działalność socjalną wspólnie z jednostkami organizacyjnymi t.j. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Gminnym Centrum Kultury, zgodnie z wyżej powołanymi przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W myśl art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatników, od przychodów o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostały określone m.in. w art. 31, 38, 39 tej ustawy.

Z regulacji zawartej w przepisie art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej "zakładami pracy", są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazują, jak stanowi art.38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru

Natomiast art. 39. ust. 1 ww. ustawy stanowi, że w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru

Uwzględniając powyższe uregulowania faktyczne i prawne, świadczenia rzeczowe otrzymywane z funduszu świadczeń socjalnych w wysokości przekraczającej w roku podatkowym kwotę 380,00 zł stanowią więc, zdaniem tut. organu podatkowego, przychód ze stosunku pracy, zarówno dla pracowników Urzędu Gminy jak i dla pracowników jednostek organizacyjnych, a obowiązki wymienione w art. 31, 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, tj. obliczenie zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanych przychodów, odprowadzenie ich na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego a także wykazanie pobranych zaliczek na podatek w deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11/8B należą do płatników, którymi są zarówno Urząd Gminy, jak i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury.

Podlegające opodatkowaniu kwoty otrzymanych świadczeń oraz pobrane od wartości tych świadczeń zaliczki na podatek dochodowy, winny być zatem wykazane w pozycjach dotyczących wynagrodzenia ze stosunku pracy, stosunku służbowego (...) deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat PIT-4 oraz informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11/8B, sporządzanych przez każdego z ww. pracodawców w odniesieniu do swoich pracowników.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak sentencji.

Tut. organ podatkowy informuje, że interpretacja ta dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.

Natomiast stosownie do art. 14b § 2 ww. ustawy, interpretacja, o której mowa w art. 14a §1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim, w terminie 7 dni od dnia doręczenia, zgodnie z art. 14a § 4, art. 239 oraz art. 236 § 1 i §2 Ordynacji podatkowej.Zażalenie na postanowienie, zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej, powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie

Podobne interpretacje: