Drukuj

Zakład w trakcie roku przejdzie na nowy system komputerowy obejmujący między innymi moduł Kadrowo - płacowy. Jeden system zakończy pracę z dniem 31 sierpnia a drugi rozpocznie pracę od dnia 1 września. W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zakład postawił pytanie: Czy w związku z powyższymi zmianami prawidłowe jest sporzadzenie dla pracowników dwóch informacji PIT 11/8B ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z poźn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ....z dnia 22 lipca 2005 r. (data wpływu - 27 lipca 2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 03 sierpnia 2005 r. (data wpływu - 05 sierpnia r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z póź. zm.).
Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Płatnik przedstawił następujący stan faktyczny : Zakład w trakcie roku bieżącego przejdzie na nowy system komputerowy obejmujący między innymi moduł Kadrowo – Płacowy.
Ponieważ jeden system zakończy pracę z końcem sierpnia 2005 a drugi rozpocznie od 1 września 2005 roku, zakład planuje sporządzenie dwóch formularzy PIT ll/8b dla każdego pracownika zakładu obejmujących okresy:

  • od 1 stycznia - 31 sierpnia 2005 roku,
  • od 1 września- 31 grudnia 2005 roku.

Tak więc pracownik otrzyma za rok 2005 o wysokości dochodu i potrąconych składkach ZUS oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne na dwóch formularzach.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym zakład zadał następujące pytanie:
czy działanie z naszej strony jest zgodne z prawem.
Zdaniem zakłady taki stan rzeczy nie jest sprzeczny z dyspozycją art. 39 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Naczelnik Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza, że stanowisko zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe.

Zasady wystawiania „Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” PIT 11/8B uregulowane są w przepisach art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z póź. zm.). Art. 39 ust. 1 w/w ustawy stanowi że, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy ,o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35 , w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a , urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych- imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru. Natomiast zgodnie z treścią ust. 2 w/w art. jeżeli obowiązek poboru przez płatników, o których mowa w art. 31, art.33 i art.35, zaliczek na podatek ustał w ciągu roku, płatnicy są zobowiązani sporządzić informację określoną w ust. 1 i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, lub urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, z zastrzeżeniem ust. 5.

Z treści w/w przepisu wynika, że jeżeli podatnik był zatrudniony przez cały 2005r płatnik jest zobowiązany sporządzić jedną informację obejmującą cały okres zatrudnienia . Natomiast w przypadku gdy z pracownikiem zostanie rozwiązana umowa o pracę, to pracodawca ma obowiązek po rozwiązaniu umowy o pracę, do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, sporządzić informację PIT11/8B.
Żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje możliwości sporządzania przez jednego płatnika więcej ni ż jednej informacji PIT-11.
Ponadto zgodnie z treścią art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy o których mowa w art. 41 , mają obowiązek w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym , przesłać podatnikom , o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym , którym kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika- imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT11/8B).

Z treści powyższego przepisu wynika, że jeżeli zakład zatrudnia osoby np. na podstawie „umowy zlecenia” to niezależnie od tego ile razy w ciągu roku są zatrudniane płatnik ma obowiązek sporządzić dla tych osób tylko jedną informację PIT11/8B

Podobne interpretacje: