Drukuj

W jaki sposób obliczyć zaliczkę na podatek oraz sporządzić informację roczną PIT-11 stażysty zatrudnionego na podstawie umowy o realizację stażu, któremu wynagrodzenie wypłaca Fundacja Stypendialna?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w tutejszym organie dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

... Fundacja zawarła umowę o realizację stażu z absolwentem szkoły wyższej. Miejscem wykonywania stażu przez stażystę jest siedziba firmy ... S.A. w M. Wynagrodzenie za realizację stażu wypłaca ... Fundacja. Od wypacanego wynagrodzenia potrąca stażyście zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% kwoty brutto i pomniejszoną o składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% kwoty brutto, odprowadza na konto Urzędu Skarbowego. Po zakończonym roku podatkowym Fundacja sporządzi dla stażysty informację roczną Pit-11, w której w pozycji "inne źródła" wykaże jako przychód i dochód łączne wynagrodzenie brutto wypłacone w roku podatkowym za realizację stażu, łączne zaliczki na podatek wpłacone do Urzędu Skarbowego od wykazanego dochodu i łączne składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od podatku.
Pytanie płatnika w tym zakresie brzmi następująco: czy takie wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy i tak sporządzona informacja roczna są prawidłowe.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 99 poz. 1001), bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do wykonywania zawodu przysługuje stypendium. Ponieważ wynagrodzenie za odbywanie stażu jest w tym przepisie nazwane "stypendium", Fundacja jako płatnik zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) jest obowiązana do poboru zaliczek miesięcznych od wypłacanych stypendiów. Ustalić je winna w sposób określony w art. 32 ust. 1-1c tej samej ustawy tj. za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którymnarastający dochód stażysty uzyskany z tytułu otrzymywanego stypendium przekroczy pierwszy próg skali podatkowej - 19% dochodu uzyskanego w danym miesiącu, za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany przez stażystę od początku roku przekroczył pierwszy próg podatkowy - 30% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i za miesiące następujące po miesiącu, w którym narastający dochód uzyskany przez stażystę od początku roku przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę drugiego progu skali podatkowej - 40% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.
Przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych stypendiów, nie stosuje się kosztów uzyskania przychodów a wyliczoną zaliczkę w sposób wyżej podany, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowiącą 7,75% kwoty stypendium brutto wyliczoną przez płatnika, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym lub jeśli obowiązek poboru zaliczek na podatek ustał w ciągu roku - do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka, jednostki organizacyjne wypłacające stypendia są obowiązane przekazać stypendyście i Urzędowi Skarbowemu, właściwemu dla jego miejsca zamieszkania, imienną informację Pit-11 zgodnie z art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychód i dochód osiągnięty z tytułu otrzymywania stypendium oraz pobrane zaliczki od tego dochodu w Pit-11 należy wykazać w wierszu "inne źródła", a podlegające odliczeniu od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w poz. 76.

W dacie wydania niniejszego postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed Sądem Administracyjnym w sprawie, której dotyczyło zapytanie.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla płatnika odpowiedzialnego za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: