Drukuj

Jak powinno przedstawiać się rozliczenie dokonane przez płatnika oraz podatnika w przypadku dokonania przez niego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, decyzją z dnia 27.11.2002 r. znak I-357874/03/10 odebrał Panu rentę, którą pobierał do 31.10.2002 r. W związku z tym na początku grudnia 2002 r. zarejestrował się Pan w urzędzie pracy, skąd w okresie od stycznia 2003 r. do września 2003 r. pobierał zasiłek dla bezrobotnych (10 miesięcznych okresów zasiłkowych). Na skutek wniesienia odwołania od ww. decyzji ZUS, wyrokiem sądu przywrócono Panu prawo do świadczeń rentowych w okresie od 1 listopada 2002 r. do 31 października 2003 r., w związku z czym ZUS dnia 24 października 2003 r. powziął decyzję o przeliczeniu renty, w tym o zwrocie do urzędu pracy sumy brutto pobranych zasiłków. Zdaniem Pana organ rentowy nieprawidłowo obliczył od przyznanych Panu przez sąd świadczeń, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, gdyż nie uwzględnił dwunastu kwot stanowiących 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Ponadto, przy obliczaniu przedmiotowych zaliczek na podatek nie odjął zaliczek na podatek dochodowy, opłaconych przez urząd pracy za okres, w którym pobierał Pan zasiłek dla bezrobotnych, a tym samym – Pana zdaniem – został Pan obciążony podwójnie zaliczką na podatek dochodowy.

Organ rentowy jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest, stosownie do art. 34 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) naliczyć i pobrać od wypłaconych w danym miesiącu świadczeń zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w art. 32 cyt. ustawy. Zgodnie z ust. 3 art. 32, płatnik pobraną zaliczkę na podatek winien zmniejszyć o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej w danym roku podatkowym skali podatkowej, czyli w 2003 r. o 44,17 zł miesięcznie. Jak z powyższego wynika, Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawidłowo zastosował przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconego Panu świadczenia rentowego jedną wartość kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, przy czym winien był zastosować ją w wysokości obowiązującej w roku podatkowym, w którym otrzymał Pan przedmiotowe świadczenie. Nie jest bowiem istotne jakiego okresu wypłacone Panu świadczenie dotyczy, lecz faktyczna data jego wypłaty.

Ponadto, w przypadku, gdy zostaje ustalone prawo do świadczeń emerytalno -rentowych z mocą wsteczną, za okres, w którym podatnik pobierał świadczenia dla bezrobotnych, organ rentowy pobiera najpierw ze świadczeń emerytalno – rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, a następnie dokonuje potrąceń nienależnie wypłaconych zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych – za okres, za który przyznano bezrobotnemu prawo do emerytury lub renty. Zatem organ rentowy potrąca ze świadczeń emerytalno - rentowych podatnika i zwraca organowi zatrudnienia zasiłek w kwocie brutto, a więc łącznie z potrąconą poprzednio przez organ zatrudnienia od tego zasiłku składką na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) organy zatrudnienia są obowiązane w informacji PIT-11 wykazać kwoty brutto wypłaconych zasiłków i innych świadczeń (nie pomniejszając ich o zwrócone przez organ rentowy, potrącone podatnikowi nienależnie pobrane świadczenia) oraz faktycznie potrącone kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczek na podatek dochodowy. Niezależnie od powyższego organ zatrudnienia winien przekazać świadczeniobiorcy informację o kwocie zwróconych przez niego (także w formie potrącenia przez organ rentowy ze świadczenia emerytalno – rentowego) zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych, a także o kwocie zwróconej podatnikowi składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Również organy rentowe, sporządzając informacje PIT-11 o wypłaconych świadczeniach – rentowych, wykazują przychody podatnika w kwocie brutto, tj. przed dokonanymi potrąceniami z tytułu np. zwrotu organowi zatrudnienia zasiłku dla bezrobotnych, oraz faktycznie potrącone przez organ rentowy składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Na podstawie otrzymanych z organu rentowego i organu zatrudnienia informacji podatnik w zeznaniu rocznym;

- winien odliczyć od dochodu na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od osób fizycznych, kwoty zwróconych organowi zatrudnienia świadczeń,
- winien doliczyć do należnego podatku otrzymaną kwotę zwróconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie bowiem z ww. artykułem, podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika.

Jak z powyższego wynika, w zeznaniu podatkowym winien Pan odliczyć od dochodu kwoty zwróconych organowi zatrudnienia świadczeń oraz doliczyć do podatku kwoty zwróconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym ten zwrot został dokonany a więc w 2003 r., w związku z powyższym otrzyma Pan zwrot nadpłaconego podatku dochodowego. Tym samym nie zachodzi potrzeba korygowania zeznania za poprzedni rok podatkowy, gdyż wypłacone w poprzednim roku świadczenia zostały zwrócone w bieżącym roku podatkowym.

Podobne interpretacje: