Drukuj

Czy wypłacany rolnikom „zwrot kosztów” za zbieranie danych i prowadzenie książek rachunkowych stanowi dla nich przychód podlegający opodatkowaniu i jakie obowiązki z tytułu dokonywania tych wypłat ciążą na płatniku?

(...)

Wypłacany rolnikom „zwrot kosztów” stanowi przychód, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i podlega opodatkowaniu z pozostałymi osiągniętymi w roku podatkowym dochodami według obowiązującej skali podatkowej. Należy zwrócić uwagę, że art. 20 nie wymienia wszystkich możliwych źródeł przychodu, a jedynie wskazuje niektóre z nich - za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12 - 14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Stosownie do postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmioty dokonujące wypłaty należności lub świadczeń, wymienionych w art. 20 ust. 1, od których nie są obowiązane pobierać zaliczek na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego – mają obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, informację PiT-8C i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika.

Podobne interpretacje: