Drukuj

Jaka jest wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu od podatku?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa Huta zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 1997.08.29 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na pismo skierowane do Ministerstwa Finansów w dniu 2004.03.04 r. (data wpływu), pomimo braku opłaty skarbowej, uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z ustawą o Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. 03. 45. 391 ze zm.) składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 8% w 2003 r. i 8,25% w 2004 r. za emerytów i rencistów jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza do NFZ Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.)

cytat: "Art. 27 b
1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:
1) opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
2) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52 a oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.
2. Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.
3. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie ".

W świetle powyższego za 2003 rok składka na NFZ od emerytur i rent stanowiąca 8% podstawy opodatkowania, pobrana przez ZUS w całości została przekazana do Narodowego Funduszu Zdrowia. Składka ta w wysokości 7,75 podstawy była finansowana przez budżet państwa poprzez jej odliczenie od należnego podatku płaconego przez podatników. Natomiast część tej składki w wysokości 0,25% podstawy finansują podatnicy ze swojego dochodu po opodatkowaniu. Z tego powodu w rozliczeniu PIT-40A ZUS wykazuje kwotę składki podlegającą odliczeniu od podatku, a nie kwotę przekazaną do NFZ.

Podobne interpretacje: