Drukuj

Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 04.03.2003 r. w sprawie prawidłowego sporządzenia informacji PIT-11 za 2002 r., Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z pewnymi zastrzeżeniami, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymywanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższej ogólnej definicji przychodu, mającej zastosowanie również do przychodów z wykonywania pracy (i stosunków pokrewnych) wynika, że do momentu, w którym zakład pracy nie postawi pracownikowi do dyspozycji należnych mu wynagrodzeń (lub ich nie wypłaci), wynagrodzenie to nie stanowi dla pracownika przychodu. Ta podstawowa reguła ma zastosowanie przy deklarowaniu przez płatnika miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w deklaracji PIT-4 oraz w rozliczeniu rocznym.

Art. 39 ust. 1 ustawy nakłada na płatnika obowiązek sporządzenia informacji wg określonego wzoru o uzyskanych przez podatników dochodach oraz potrąconych przez płatnika w ciągu roku podatkowego składkach na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, a także wysokości należnego i pobranego podatku.

Jak wynika z literalnego brzmienia cytowanego przepisu informacja PIT-11 winna zawierać kwotę dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku podatkowym, nie zaś dochody, które nie były postawione do dyspozycji pracownika, choć zgodnie z prawem mu się należały (wynagrodzenia za pracę oraz odprawy nie wypłacone z powodu braku środków finansowych).

Z treści pisma wynika, że błędnie sporządzane były również deklaracje PIT-4. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy płatnicy mają obowiązek przesyłać do dnia 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni deklarację wg ustalonego wzoru, zawierającą łączną sumę wypłat dokonanych w danym miesiącu, kwotę potrąconego od nich podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, a także kwotę podatku wpłaconego na rachunek urzędu skarbowego.

Jeżeli zatem wypłata nie została dokonana z braku środków pieniężnych pracodawcy, to nie powinna być uwidoczniona w deklaracji PIT-4 za dany miesiąc, podobnie zresztą jak pozostałe składniki tj. składka na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczka na podatek dochodowy.

Reasumując, kwota zaległej odprawy, zasądzonej wyrokiem Sądu Pracy dla pracownika, nie powinna być wykazana ani w złożonej w 2002 roku deklaracji PIT-4 ani w informacji PIT-11 wystawionej pracownikowi za 2002 rok. Natomiast w chwili wypłaty zaległej odprawy przez Syndyka Masy Upadłościowej (ustalono podczas rozmowy telefonicznej z główną księgową w dniu 01.04.03 r.) winien być od niej potrącony podatek dochodowy i całość wykazana w deklaracji PIT-4 danego miesiąca.

Dla podatnika wypłata zaległej odprawy stanowić będzie dochód roku podatkowego, w którym zostanie wypłacona i podlegać będzie opodatkowaniu wraz z innymi dochodami w rocznym zeznaniu podatkowym.

Biorąc powyższe pod uwagę tutejszy Urząd wzywa do sporządzenia korekt błędnie wypełnionych deklaracji PIT-4 oraz niezgodnie z prawdą wystawionych pracownikom informacji o dochodach za 2002 rok na formularzach PIT-11.

Podobne interpretacje: