Drukuj

Czy doradca podatkowy składając deklaracje PIT-5, VAT-7 i PIT-4 upoważniony jest do ich podpisywania zamiast podatnika (płatnika)?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US. I-415/13/2003), w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług, ponieważ jest ona nieprawidłowa.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 oraz ustawy z dnia 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z 1996 r. ze zm.), czynności doradztwa podatkowego obejmują sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych, przy czym doradca podatkowy jest obowiązany umieścić na wszystkich pismach sporządzonych w związku z wykonywaniem doradztwa podatkowego firmę (nazwę), pod jaką doradztwo to wykonuje, miejsce jego wykonywania, podpis i numer wpisu na listę doradców podatkowych (art. 40 ust. 1 i 2 ww. ustawy).

Formularz deklaracji PIT-4 stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2002 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 229, poz. 1914) obowiązującego do dnia 31.12.2003 r. oraz załącznik nr 6 do obowiązującego od dnia 1.01.2004 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225) w części E - „Oświadczenie płatnika lub osoby wyznaczonej do obliczenia i pobrania podatku” wymaga złożenia oświadczenia następującej treści „Oświadczam, że znane mi są przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za uchybienie obowiązkom płatnika’’ oraz umieszczenia podpisu (i pieczątki) osoby odpowiedzialnej za obliczanie podatku. W związku z powyższym stwierdzić należy, że doradca podatkowy mógłby podpisywać taką deklarację, o ile powierzono by mu obowiązki związane z obliczeniem podatku.

Jeżeli natomiast chodzi o deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy – formularz PIT-5, stanowiący załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia obowiązującego do dnia 31.12.2003 r. oraz załącznik nr 7 do powołanego powyżej rozporządzenia obowiązującego począwszy od dnia 1.01.2004 r. stwierdzić należy, że w części O – „Oświadczenie i podpis podatnika’’, wymagane jest złożenie oświadczenia o treści „Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnie z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku’’ oraz podpisu podatnika. Oznacza to, że osoba podpisująca deklarację PIT-5 bierze pełną odpowiedzialność za zgodność zamieszczonych w niej danych ze stanem rzeczywistym. Przekracza to zakres odpowiedzialności doradcy podatkowego działającego wyłącznie w imieniu i na rzecz podatnika. Dlatego też mimo sporządzenia deklaracji PIT-5 przez doradcę podatkowego w pozycji 133 deklaracji PIT-5 winien znaleźć się podpis podatnika. Nie wyklucza to jednakże złożenia przez doradcę sporządzającego deklarację podpisu obok podpisu podatnika.

Podatek od towarów i usług

W przypadku sporządzania deklaracji VAT-7, osobą właściwą do podpisywania tej deklaracji jest podatnik. Jednakże w sytuacji, gdy doradca podatkowy posiada stosowne pełnomocnictwo jest on również upoważniony do podpisania deklaracji VAT-7.

Podobne interpretacje: