Drukuj

dotyczy obowiązku składania deklaracji PIT-4

W dniu 8.12.2004 r. pełnomocnik spółki złożył do tut. organu podatkowego prośbę o zajęcie jednolitego stanowiska w sprawie informacji jakie winny być wykazywane w deklaracji PIT-4, w związku z wezwaniem tut. organu znak: US.PDa-410/222/04 z dnia 2.12.2004 r. w sprawie złożonej deklaracji PIT-4 za miesiąc październik 2004 r. Pełnomocnik spółki twierdzi, iż konstrukcja deklaracji jest taka, że należy wykazywać w niej między innymi informacje dotyczące: liczby podatników, wypłaconych wynagrodzeń czy też należnych zaliczek. Z żadnych zapisów ustawowych nie wynika, że informacje te winny być wykazywane wyłącznie razem tzn. jeżeli nie występuje jedna informacja, to pozostałych nie należy wykazywać. Zdaniem pełnomocnika mogą mieć miejsce trzy ewentualności:

  1. wykazana jest liczba podatników, ich wypłacone wynagrodzenie i stosowna od tego wynagrodzenia zaliczka,
  2. wykazana jest liczba podatników z ich wypłaconymi wynagrodzeniami bez pobranej zaliczki na podatek dochodowy (z różnych powodów),
  3. wykazana jest liczba podatników bez podania wypłaconych wynagrodzeń i pobranych zaliczek.

Pełnomocnik spółki stwierdził, iż Urząd Skarbowy nie ma jednolitego stanowiska w tej sprawie, wobec czego przesłał do wglądu komplet dokumentacji w takiej samej - według pełnomocnika - sprawie w odniesieniu do innego podatnika, powołując się na informację zawartą w piśmie tut. organu podatkowego z dnia 3.06.2003 r. (znak: US.PDa-415/3/03). Zdaniem pełnomocnika udzielona odpowiedź w tym piśmie koliduje z otrzymanym wezwaniem dokonania korekty deklaracji PIT-4 za miesiąc październik 2004 r. Przedstawiając stan faktyczny sprawy wyjaśniono, że w deklaracji PIT-4 za miesiąc październik 2004 r. w poz. 20 „suma wypłat” wykazano wartość zero z racji nie wystąpienia wypłat wynagrodzeń w tym miesiącu. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego, pełnomocnik spółki występuje o udzielenie odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sanoku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33 - 35, przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru; jeżeli między kwotą potrąconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica, należy ją wyjaśnić w deklaracji. Wzorem ustalonym dla ww. rodzaju zaliczki na podatek jest formularz PIT-4. Faktem jest, iż z żadnych zapisów ustawowych nie wynika, że informacje wynikające z konstrukcji tej deklaracji winny być wykazywane wyłącznie razem. tzn. jeżeli nie występuje jedna informacja, to pozostałych nie należy wykazywać. Niemniej jednak już z nazwy deklaracji, tj. deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w miesiącu, wynika, iż należy składać ją za miesiąc, w którym występuje wypłata wynagrodzenia. W sytuacji takiej zawsze należy podać liczbę podatników, którym dokonano wypłaty wynagrodzenia, sumę wypłat wynagrodzeń oraz - o ile wystąpi - zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. W przypadku, gdy w danym miesiącu nie dokonywano wypłaty wynagrodzenia, a także wypłaty należności z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18 deklaracji nie składa się.

W piśmie z dnia 3.06.2003 r. (znak: US.PDa-415/3/03), na które powołuje się pełnomocnik spółki. tut. organ podatkowy poinformował: „z przytoczonych wyżej przepisów ustawy nie wynika, aby sporządzenie oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4 sporządzanej przez płatnika było uzależnione od wystąpienia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracja taka - oprócz kwoty potrąconego podatku i wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zawiera dane dotyczące ilości zatrudnionych na umowę o pracę pracowników oraz wypłaconych im kwot wynagrodzeń, zatem jest to istotna informacja o stanie zatrudnienia u danego płatnika. Zarówno w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu (wzór PIT-4), jak też w informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wzór PIT-11) należy wykazać sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art. 21,52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). Katalog tych zwolnień nie obejmuje wynagrodzeń nieprzekraczających kwot, od których nie występuje zaliczka na podatek dochodowy, wobec czego wynagrodzenia te należy wykazać w deklaracji”. Udzielona wyżej informacja dotyczyła innego stanu faktycznego, tj. zatrudnienia przez pracodawcę w oparciu o „umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” tzw. młodocianych oraz innego pytania – „czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, mimo iż nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy oraz czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek sporządzenia na koniec roku. informacji PIT-11 lub dokonać rocznego obliczenia podatku dla tych pracowników, co do których nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku”.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, iż cytowana przez pełnomocnika część zdania „informacja o stanie zatrudnienia u danego płatnika jest istotną informacją dla Urzędu Skarbowego” została wyrwana z kontekstu innej sprawy, zatem nie można jej odnosić do stanu faktycznego istniejącego u innego płatnika oraz wyciągać wnioski, że otrzymane wezwanie koliduje ze stanowiskiem tut. organu w kwestii wypełniania i składania deklaracji PIT-4. Nieprawidłowe jest zatem stanowisko pełnomocnika spółki, iż należy składać deklarację PIT-4 za miesiąc, w którym nie dokonano wypłaty wynagrodzenia.

Podobne interpretacje: