Drukuj

dotyczy obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do zatrudnionych młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego: - czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, mimo iż nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy? - czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek sporządzenia na koniec roku informacji PIT-11 lub dokonać rocznego obliczenia podatku dla tych pracowników, co do których nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku?

W dniu 7.04.2003 r. B. zwróciło się do tut. Urzędu Skarbowego z pismem w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie obowiązków ciążących na płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych. Z uwagi na to, iż B. występując do tutejszego Urzędu Skarbowego o udzielenie informacji na podstawie art. 14a ustawy - Ordynacja podatkowa, nie występowało we własnej indywidualnej sprawie, gdyż nie jest płatnikiem w rozumieniu przepisów art. 7, 8 i 9 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) brak było legitymacji do dochodzenia informacji dotyczących obowiązków płatnika. W dniu 9.05.2003 r. wpłynęło do tut. Urzędu ponowne pismo z B. wraz z pełnomocnictwem pani Bernardy Z. prowadzącej S. upoważniające B. do złożenia w jej imieniu zapytania do Urzędu Skarbowego w Sanoku w kwestii obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do zatrudnionych młodocianych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Przedstawiając stan faktyczny sprawy B. wyjaśnia, że pracodawca zatrudnia w oparciu o „umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego” tzw. młodocianych, którzy w zależności od roku praktycznej nauki zawodu otrzymują wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.05.1996 r. (Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zm.). Z uwagi na zastosowanie tzw. kosztów uzyskania przychodów, ulgi w podatku dochodowym oraz odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne opłacone przez pracownika nie wystąpi w żadnym wypadku zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W świetle tak przedstawionego stanu faktycznego B. występuje o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek składania comiesięcznych deklaracji PIT-4, mimo iż nie wystąpi zaliczka na podatek dochodowy,
  2. czy płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek sporządzenia na koniec roku informacji PIT-11 lub dokonać rocznego obliczenia podatku dla tych pracowników, co do których nie wystąpiła zaliczka na podatek dochodowy w ciągu roku.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny sprawy, Urząd Skarbowy w Sanoku, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), uprzejmie wyjaśnia:

Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) płatnicy, o których mowa w art. 31, 33, 34 i 35 przekazują, z zastrzeżeniem ust. 2, kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru, która zawiera łączną sumę wypłat dokonanych w danym miesiącu z tytułów określonych w art. 31, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1, kwotę potrąconego podatku dochodowego oraz kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a także kwotę podatku wpłaconego na rachunek urzędu skarbowego (...).

Na mocy art. 39 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie do dnia 31.01 roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33 - 35, w przypadku, gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a także należnego i pobranego podatku, sporządzone według ustalonego wzoru. Dodać należy, iż za 2003 r. tego rodzaju informację należy przekazać podatnikowi oraz Urzędowi Skarbowemu do 31.01.2004 r.

Z przytoczonych wyżej przepisów ustawy nie wynika, aby sporządzenie oraz przesłanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT-4 sporządzanej przez płatnika było uzależnione od wystąpienia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Deklaracja taka - oprócz kwoty potrąconego podatku i wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne zawiera dane dotyczące ilości zatrudnionych na umowę o pracę pracowników oraz wypłaconych im kwot wynagrodzeń, zatem jest to istotna informacja o stanie zatrudnienia u danego płatnika. Zarówno w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat dokonanych w danym miesiącu (wzór PIT-4), jak też w informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (wzór PIT-11) należy wykazać sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art. 21,52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (...). Katalog tych zwolnień nie obejmuje wynagrodzeń nieprzekraczających kwot, od których nie występuje zaliczka na podatek dochodowy, wobec czego wynagrodzenia te należy wykazać w deklaracji.

W oparciu o przedstawiony w zapytaniu stan faktyczny sprawy stwierdza się, iż stanowisko B. przedstawione w piśmie z dnia 5.02.2003 r. w zakresie pkt. 1 jest nieprawidłowe, natomiast w zakresie pkt. 2 jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: