Drukuj

Czy przedstawione do dyspozycji pracownicy w dniu 27.12.2004 r. wynagrodzenie winno być uznane jako jej przychód osiągnięty w grudniu 2004 r i jako takie:- wykazane w deklaracji PIT-4 za grudzień 2004,- ujęte w informacji PIT-11 za 2004 r. Czy też należy sporządzić stosowne korekty deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 biorąc pod uwagę fakt, iż faktycznie wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2005 r.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14 a i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.02.2005r. (uzupełnionego pismem złożonym w tut. Urzędzie w dniu 04.03.2005r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej p o s t a n a w i a uznać przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe.U z a s a d n i e n i eZ przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wykonując postanowienia wyroku sądu pracy nakazujące wypłatę pracownicy należności za godziny nadliczbowe wraz z odsetkami i odszkodowaniem, sporządził Pan w dniu 27.12.2004r. listę płac, przy czym pisemnie poinformował Pan pracownicę o możliwości odbioru, w tym dniu, przysługującego jej wynagrodzenia.Pracownica nie zgłosiła się po odbiór należności w terminie wskazanym wyżej, natomiast 10.01.2005r. zwróciła się z prośbą o przesłanie wypłaty za pośrednictwem poczty, co też Pan uczynił.

Stosując się do przepisów art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176, z późn. zm.) zakwalifikował Pan należności jako przychody osiągnięte przez pracownicę w grudniu 2004r., wykazując je w deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat - PIT-4 w tym miesiącu oraz w informacji o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11 w roku 2004.

Pracownica zakwestionowała określony przez Pana moment uzyskania przez nią przychodów. W związku z powyższym, pytanie Pana dotyczy rozstrzygnięcia:

  • czy przedstawione do dyspozycji pracownicy w dniu 27.12.2004r. wynagrodzenie winno być uznane jako jej przychód osiągnięty w grudniu 2004r. i jako takie:wykazane w deklaracji PIT-4 za grudzień 2004, ujęte w informacji PIT-11 za 2004r.
  • czy też zobowiązany jest Pan do sporządzenia stosownych korekt deklaracji PIT-4 i informacji PIT-11 biorąc pod uwagę fakt, iż faktycznie wynagrodzenie zostało wypłacone w styczniu 2005r.


Zgodnie z przepisami art. 12 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z kolei przepisy art. 11 ust. 1 cyt. wyżej ustawy stanowią, iż przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Tak więc, według ogólnej zasady, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest przychód otrzymany przez podatnika lub postawiony do jego dyspozycji, zaś obowiązek podatkowy powstaje właśnie w dniu otrzymania przez podatnika środków pieniężnych bądź w dniu postawienia środków pieniężnych do jego dyspozycji, o ile pracodawca był realnie przygotowany do dokonania takiej wypłaty. W świetle cytowanego wyżej przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - bez znaczenia pozostaje fakt, czy pracownik rzeczywiście pieniądze te otrzymał.

Reasumując, należności podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, postawione do dyspozycji pracownicy w dniu 27.12.2004r. stanowiły przychód osiągnięty przez nią w grudniu 2004r., w związku z czym był Pan zobowiązany do:

  1. naliczenia i poboru zaliczki na podatek za grudzień 2004r., sporządzenia deklaracji PIT-4 za ten miesiąc oraz wpłaty pobranej zaliczki, na konto organu podatkowego, w terminie do dnia 20.01.2005r.,
  2. wykazania należności, o których mowa wyżej w informacji PIT-11 za rok 2004.


Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.Interpretacja ta nie jest wiążąca dla płatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia (art.14 b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Na postanowienie niniejsze służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowi Maz., w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Podobne interpretacje: