Drukuj

Czy jeżeli pracodawca za dany miesiąc nie wypłacił pracownikowi wynagrodzenia zobowiązany jest do sporządzenia deklaracji PIT-4?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005) po rozpatrzeniu wniosku ... z dnia 04 stycznia 2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy -PIT-4 .

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

W dniu 04 stycznia 2005 r. ... zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani postępowanie przed sądem administracyjnym.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , że zatrudniając pracowników na podstawie umowy o pracę zobligowany jest do sporządzenia deklaracji na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat.

Jak wynika z pisma płatnik nie wypłacił pracownikom wynagrodzenia za pracę mimo , iż pracownicy wykonywali pracę w danym miesiącu.

Pytanie brzmi : czy od niewypłaconych poborów dla pracowników w danym miesiącu należy sporządzić deklarację PIT-4.

Ze stanowiska wnioskodawcy wynika , iż deklaracja PIT-4 powinna być sporządzona w oparciu o rzeczywiste wypłacone pobory.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Malborku po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku informuje jak niżej:

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Z 2000 roku Nr 14 , poz.176 z późn. zm.) osoby fizyczne , osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , zwane dalej „ zakładami pracy” , są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego , stosunku pracy , pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy , zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy , a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Natomiast art. 38 ust. 1 określa , iż płatnicy o których mowa w art. 31 i art. 33-35 przekazują , z zastrzeżeniem ust.2 i 2a , kwoty pobranych zaliczek na podatek w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu , w którym pobrano zaliczki , na rachunek urzędu skarbowego , którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika , a jeżeli płatnik nie jest osoba fizyczną , według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności , gdy płatnik nie posiada siedziby , przesyłając równocześnie deklarację według ustalonego wzoru : jeżeli między kwotą potraconego podatku a kwotą wpłaconego podatku występuje różnica , należy ją wyjaśnić w deklaracji.

Wzór deklaracji (druk PIT-4) na 2005 rok określono w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2004 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń , deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ( Dz .U. Nr 276 , poz. 2736).

Druk PIT-4 stanowi deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat w danym miesiącu roku podatkowego.

Zgodnie więc z objaśnieniami zawartymi na stronie 2 przedmiotowej deklaracji należy w niej wykazać sumę wypłat brutto podlegających opodatkowaniu , z wyjątkiem wolnych od podatku na podstawie art. 21 , 52 i 52a i 52c ustawy , oraz dochodów , od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku , pomniejszona zgodnie z przepisami ustawy o kwotę potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

Tak więc , w deklaracji PIT-4 należy ujmować tylko wynagrodzenie ze stosunku pracy faktycznie wypłacone przez zakład pracy.

Podobne interpretacje: