Drukuj

Czy od dochodu uzyskanego z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki innego subfunduszu płatnik jest zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku Funduszu S. A. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


p o s t a n a w i a:


uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Funduszy S.A. prowadzi działalność jako fundusz składający się z subfunduszy. W ramach tego funduszu dokonywana jest zamiana jednostek uczestnictwa subfunduszy na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy.

Według strony od dochodu uzyskanego z tytułu zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki innego subfunduszu płatnik nie jest zobowiązany do poboru 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Zgodnie z art. 162 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546) jeżeli funduszem z wydzielonymi subfunduszami jest fundusz inwestycyjny otwarty lub specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, jednostki uczestnictwa subfunduszu mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa innych subfunduszy funduszu, na zasadach określonych w statucie, jednostki uczestnictwa subfunduszu stosującego zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego nie mogą być zamienione na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego stosującego zasady inwestycyjne określone dla funduszu otwartego.
Na podstawie art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z poźn. zm.) od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych oraz zagranicznych funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy .

Stosownie do art. 41 ust. 4 w/w ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednoski organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 30a ust.1.
Zamiana jednostek uczestnictwa w subfunduszach w każdym przypadku wiąże się z unicestwieniem jednostek zamienionych i otrzymaniem nowych jednostek uczestnictwa w innym subfunduszu.
Aby zamiana jednostek uczestnictwa miała miejsce należy dokonać ich wyceny na dzień zamiany.
W konsekwencji unicestwienia jednostek uczestnictwa i otrzymanie w zamian jednostek uczestnictwa w innych subfunduszach stanowi odpłatne zbycie jednostek zamienianych. Jeżeli wartość zamienionych jednostek jest wyższa niż wydatki na ich nabycie, to z chwilą unicestwienia zamienianych jednostek powstaje dochód, o którym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym Fundusz S.A. jako płatnik ma obowiązek pobrać z tytułu dochodu z zamiany jednostek uczestnictwa w subfunduszu na jednostki innego subfunduszu 19% zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do art. 41 ust. 4 w/w ustawy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawego.

Podobne interpretacje: