Drukuj

Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość odliczenia zryczałtowanego wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie- biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


P O S T A N A W I A


- uznać stanowisko Strony za prawidłowe


U Z A S A D N I E N I E


We wniosku skierowanym do tutejszego Urzędu Skarbowego Strona stwierdziła, że zgodnie z art. 28 ustawy Ordynacja podatkowa jako płatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych przysługuje Jej prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.
Strona ma wątpliwości czy istnieje możliwość wstecznego odliczenia w/w wynagrodzenia od kwoty pobranych podatków oraz w jakim trybie i za jaki okres można dokonać odliczenia.

Stanowisko Strony jest zbieżne z wyjaśnieniem dotyczącym wynagrodzenia płatników i inkasentów z tytułu terminowego wpłacania pobranych podatków, zawartym w piśmie Podsekretarza Stanu RS-7250-487/OP/O/98/ZB z dnia 26.03.1998r. opublikowanym w Biuletynie Skarbowym nr 1998/2/5, w którym zapisano, iż ,, nie ma jakichkolwiek przeciwskazań prawnych do potrącania wynagrodzeń raz na kwartał, czy też raz do roku".

Zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Dochodami budżetu państwa zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) są podatki i opłaty, które na mocy odrębnych ustaw nie stanowią dochodów jednostek samorządu terytorialnego, funduszów celowych oraz innych podmiotów sektora finansów publicznych, a z ustaw tych wynika, że odnosi się to m. in. do podatku dochodowego od osób fizycznych ( z wyjątkiem karty podatkowej).

Wynagrodzenie to ,,przysługuje" a więc jest uprawnieniem płatnika (bądź inkasenta) przyznanym z mocy prawa co oznacza , że można je pobrać lub z niego zrezygnować.Podstawą wymiaru wynagrodzenia są kwoty naliczonych (pobranych) i wpłaconych w terminie do budżetu państwa podatków rozumianych także jako zaliczki na podatek lub raty podatków ( jeśli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach).
Wynagrodzenie to przysługuje bez względu na to, czy termin płatności podatku wynika z ustawy podatkowej lub przepisu wykonawczego.

Ordynacja podatkowa nie zawiera przepisu nakazującego płatnikom dokonywania potrąceń należnego im wynagrodzenia w tym samym miesiącu, w którym wpłacili uprzednio pobrany podatek. Tak więc płatnik może zrezygnować przez pewien czas z wynagrodzenia i pobrać go z podatku wpłacanego budżetowi w późniejszym terminie z tym jednak zastrzeżeniem, że nie przysługują mu z tego tytułu odsetki, a ta część odpowiadająca niepotrąconemu wynagrodzeniu nie jest nadpłatą w rozumieniu art. 72 w/w ustawy Ordynacja podatkowa.Ponieważ w w/w ustawie Ordynacja podatkowa - termin końcowy pobrania wynagrodzenia nie został określony to należy przyjąć, iż terminem końcowym jest termin przedawnienia zobowiązania, z którym jest ono związane.

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu nie ma więc przeciwskazań do potrącania zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującemu płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa np. raz na kwartał lub raz do roku.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.
Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: