Drukuj

Jakie są obowiązki płatnika w przypadku zwrotu w 2004 r. byłemu pracownikowi składek na ubezpieczenie społeczne nadpłaconych w 2003 r?

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) przychodami są m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne. Zatem zwrócona z ZUS kwota składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy, podlegający opodatkowaniu w miesiącu, w którym faktycznie nastąpił zwrot tych składek.

Zaliczka na podatek dochodowy za dany miesiąc od ww. przychodu, powinna być obliczona zgodnie z przepisami art. 32 ustawy podatkowej, tzn. przy zastosowaniu stawki procentowej, zależnej od wysokości łącznego dochodu, zgodnie z obowiązującą na dany rok skalą podatkową, bez potrącenia od ww. przychodu składek na ubezpieczenia społeczne lecz z uwzględnieniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli nie zostały pobrane przez ZUS.

Z tytułu zwrotu ww. nadpłaty składek należy sporządzić byłemu pracownikowi informację PIT-11 za 2004r., zgodnie z przepisami art. 39 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym, w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka. Jeśli ZUS dokonując w 2004 roku zwrotu nadpłaty pobrał od niej składki na ubezpieczenie zdrowotne, to należy je w PIT-11 odpowiednio wykazać.

W informacji PIT-11 za 2003 rok należało wykazać stan zgodny z jego kartą wynagrodzeń, w tym faktycznie pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Podobne interpretacje: