Drukuj

Podatnik zwrócił się z pytaniem czy spółka zoo z udziałem kapitału zagranicznego posiadająca siedzibę na terenie Polski odprowadza podatek od wynagrodzę wypłacanych pracownikom cudzoziemskim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i posiadającym pozwolenia na pracę wydane przez odpowiedzniego wojewodę?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.14a par.1 i 4 oraz art.216 par.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa - Naczelnik Urzędu Skarbowego - p o s t a n a w i a :

- ocenić stanowisko wnioskodawcy zawarte we wniosku o interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłat dla pracowników zagranicznych - jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

Według art.50 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 roku o zartudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 2003r. Nr 58 poz.514 z późn.zmn.) cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP, jeżeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z uwagi na to, że praca jest wykonywana w Polsce, pracownicy przebywają w Polsce ponad 183 dni danego roku podatkowego, faktycznie wynagrodzenia wypłaca firma z Polski - wynagrodzenia mogą być opodatkowane w Polsce. Uiszczając podatek dochodowy od tych wynagrodzeń w Polsce spółka zoo postępuje zgodnie z prawem.

Podobne interpretacje: