Drukuj

Pytanie Spółki dotyczy możliwości dokonania korekty pobranego zryczałtowanego podatku od odchodów z odsetek.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank wprowadził dla swoich klientów lokatę kilkuletnią, od której odsetki wypłacane są z góry za okres kilku lat. Od postawionych do dyspozycji lub wypłaconych odsetek Bank pobiera zryczałtowany podatek. Umowa dotycząca w/w lokaty zawiera zapis, że w przypadku wcześniejszego terminu likwidacji lokaty niż określono w umowie, klientowi nie przysługują żadne odsetki.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./ - dochodów (przychodów) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych gromadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu w wysokości 19 % uzyskanego przychodu, z zastrzeżeniem art. 52a ustawy.

Płatnicy – zgodnie z art. 42 w/w ustawy – są obowiązani do przekazania kwot zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 7 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano ten podatek – na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika oraz do sporządzenia i przekazania zbiorczej deklaracji.

W przypadku przedstawionym w piśmie, tj. gdy w związku z wcześniejszym terminem likwidacji lokaty niż określono w umowie, klientowi nie przysługują żadne odsetki, a płatnik wypłacił podatnikowi odsetki z góry za okres kilku lat, Bank nie koryguje odsetek stanowiących podstawę opodatkowania w miesiącu ich wypłaty lecz potrąca klientowi (w terminie likwidacji) z kapitału wypłacone odsetki i dokonuje korekty pobranego zryczałtowanego podatku. Bank przyjął rozwiązanie, w którym w zbiorczej deklaracji PIT-8A, w miesiącu dokonania zwrotu odsetek, pomniejsza podstawę opodatkowania o dokonany zwrot oraz przekazuje pomniejszony podatek.

Nie istnieje konieczność korygowania pobranego podatku w miesiącu wypłaty odsetek (lub postawienia do dyspozycji podatnika), gdyż był on pobrany w prawidłowej wysokości.

Stosownie bowiem do art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami (w tym przychodami z odsetek) są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne. Zryczałtowany 19% podatek, o którym mowa wyżej, Bank jest zobowiązany pobrać od dokonanych wypłat lub stawianych do dyspozycji podatnika należności.

Natomiast przyjęta przez bank metoda rozliczenia zryczałtowanego podatku z tytułu zwrotu przez klienta wypłaconych odsetek nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Do obowiązków płatnika zgodnie z definicją zawartą w art. 8 ustawy Ordynacja podatkowa należy wyłącznie obliczenie i pobranie od podatnika podatku oraz wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Brak jest zatem podstaw prawnych do wykazywania przez płatnika innych czynności tj. np. zwrotu zryczałtowanego podatku dochodowego przy wpłacie przez podatnika (klienta) nienależnie otrzymanego świadczenia.

Podobne interpretacje: