Drukuj

Czy zasadne jest wystawienie informacji o dochodach PIT-8C uzyskanych z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania wypłaconych przez koło łowieckie członkowi tego koła?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pana pismo z dnia 8.03.2004 r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie uzyskanego w 2003 r. przychodu z tytułu częściowej rekompensaty kosztów polowania i w związku z tym sporządzania przez płatnika informacji PIT-8C za 2003 r., informuje jak niżej:

Stosownie do postanowień art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 372 ze zm.), koła łowieckie zrzeszają osoby fizyczne i są podstawowym ogniwem organizacyjnym w Polskim Związku Łowieckim w realizacji celów i zadań łowiectwa. Jak stanowi art. 3 powołanej ustawy, celem łowiectwa jest:

  1. ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
  2. ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
  3. uzyskanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
  4. spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Jednocześnie, jak wynika z postanowień art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52.i 52a, w których zawarty został katalog dochodów zwolnionych od tego podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Rekompensata, o której mowa wyżej, wypłacana myśliwym nie została wymieniona w tym katalogu – stąd też podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych jako przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Koła łowieckie nie są zobowiązane do poboru zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanych myśliwym rekompensat. Natomiast na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zobowiązane są sporządzić w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika (myśliwego), informację według ustalonego wzoru (PIT- 8C) o wysokości przychodów i w terminie do dnia 31.01. następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi- urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Kwoty uzyskanych od koła łowieckiego przychodów (rekompensat) myśliwy zobowiązany jest doliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym do innych dochodów uzyskanych w ciągu roku podatkowego.

Z pisma pana wynika, że otrzymał pan od Koła Łowieckiego „K.” informację o wypłacie rekompensaty z tytułu zwrotu częściowych kosztów polowania PIT-8C. W świetle cytowanych wyżej przepisów należy uznać, że Koło Łowieckie „K.” prawidłowo sporządziło informację PIT-8C, uwzględniając w niej dochód z tytułu rekompensaty w kwocie 20,00 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest pan obowiązany wykazać powyższy dochód w zeznaniu podatkowym PIT-36 za 2003 r. w poz. „inne źródła”.

Reasumując należy uznać, że pana stanowisko w tej sprawie jest nieprawidłowe na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

Podobne interpretacje: