Drukuj

Wpłacanie zaliczek przez podatników

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia:

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości urząd skarbowy lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W przedmiotowej sprawie "N.M." SA nie jest podatnikiem, ani płatnikiem, ani inkasentem. Jednakże biorąc pod uwagę, iż problem poruszony w piśmie dotyczy około 600 pracowników spółki tut. Urząd Skarbowy informuje, co następuje.

Za przychody z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych.

Zgodnie z art. 44 ust. 8 pkt 1 ustawy podatnicy osiągający dochody z odpłatnego zbycia udziałów, akcji, obligacji lub innych papierów wartościowych, z zastrzeżeniem art. 52 pkt 1, są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19% dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklarację według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego dochodu (PIT-13). Dochód ten należy wykazać w zeznaniu rocznym, w celu kumulacji z innymi dochodami.

Z pisma wynika, iż pracownicy Jednostki w okresie od 09.12.2002 r. do 06.01.2003 r. sprzedali akcje pracownicze na rzecz "N.M." SA w M.

Zgodnie z umową płatność została dokonana w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W myśl cytowanych wyżej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dla celów podatkowych przychodem z tytułu odpłatnego zbycia akcji jest przychód należny, a nie faktycznie otrzymany.

Ponieważ w omawianym przypadku sprzedaż akcji nastąpiła w miesiącu grudniu nie ma obowiązku składania deklaracji wzór PIT-13. Podatnicy mają natomiast obowiązek wykazania tego dochodu w zeznaniu rocznym za 2002 rok wzór PIT-36 do dnia 30.04.2003 r. Zeznanie to składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania. W tym samym terminie należy też wpłacić różnicę pomiędzy podatkiem należnym za dany rok a sumą zaliczek pobranych przez płatników oraz wpłaconych przez podatnika.

W przypadku zawarcia umowy sprzedaży akcji w okresie od 01.01.2003 r. do 06.01.2003 r. podatnicy winni wpłacić należną zaliczkę na podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu w terminie do dnia 20.02.2003 r. i w tym samym terminie złożyć do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania deklarację wzór PIT-13. Dochód ten należy wykazać w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2003, gdzie będzie podlegał on kumulacji z innymi dochodami.

Podobne interpretacje: