Drukuj

- w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z Niemiec.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jednolity tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004 r. (wpływ do tut. urzędu 04.02.2004 r.) w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym i podatkiem VAT przychodów uzyskiwanych z Niemiec wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

Art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym cyt. wyżej stanowi, że przychodami ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń ...

Art. 44 ust. 1a i 3a i 3c cyt. wyżej ustawy stanowi, że podatnicy osiągający dochody bez pośrednictwa płatników m.in. ze stosunku pracy z zagranicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy. Obowiązek wpłaty zaliczki miesięcznej w wysokości 19% od dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do 20-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników deklaracje według określonego wzoru (PIT-51).

Za dochód uważa się uzyskane w ciągu roku przychody po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, opłaconych w danym miesiącu.

Zaliczkę obliczoną w ww. sposób zmniejsza się, z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanej w danym miesiącu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Z analizy przedłożonego w sprawie materiału, na podstawie przedłożonej umowy w charakterze wolnego współpracownika wynika, że świadczy Pan usługi w zakresie dystrybucji i obsługi technicznej wyrobów firmy X na terytorium Polski wschodniej. Wynagrodzenie stanowi stała prowizja płatna pod koniec miesiąca w wys. 1.000 Euro miesięcznie. Przysługuje Panu 26 dni roboczych płatnego urlopu. Podatki, świadczenia społeczne, ubezpieczenia i pozostałe prawnie nakazane świadczenia ponosi Pan z otrzymywanej prowizji. Z dodatkowych informacji wniesionych przez Pana dnia 11.02.2004 r. ustalono, że nie wystawia Pan żadnych dokumentów potwierdzających przychód natomiast faktury na ponoszone koszty (m.in. paliwo do samochodu) pobiera na firmę.

Zdaniem tut. Urzędu przychody uzyskane z ww. umowy są przychodami ze stosunku pracy z zagranicy opodatkowanych wg wymienionych wyżej zasad.

W kwestii opodatkowania ww. przychodów podatkiem VAT informuje, że zgodnie z art. 7 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z późn. zm.) zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego przychody, o których mowa w art. 12 ust. 1-6 ustawy o podatku dochodowym cyt. wyżej tj. przychody ze stosunku pracy, w tym uzyskiwane z zagranicy.

Stanowisko zawarte w piśmie z dnia 04.02.2004 r. zdaniem Naczelnika tut. Urzędu jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: