Drukuj

Czy wobec zmiany miejsca zamieszkania oraz zameldowania właściwym do rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4 i PIT-5 oraz rozliczeń rocznych) jest Urząd Skarbowy w Krakowie czy nadal Urząd Skarbowy w Wadowicach?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14a § 1 oraz 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 30.08.2006 r. (złożonego osobiście w Urzędzie Skarbowym w Wadowicach), uzupełnionego pismami z dnia 18.09.2006 r. (data wpływu 20.09.2006 r.) oraz z dnia 25.09.2006 r. (data wpływu 25.09.2006 r.) i przesłanego do tut. organu pismem z dnia 27.09.2006 r. (data wpływu 02.10.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego odnośnie właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stwierdza, że przedstawione w przedmiotowym wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego w złożonym piśmie stanu faktycznego wynika,że zmienił Pan miejsce zamieszkania oraz zameldowania z Kalwarii Zebrzydowsiej na Kraków. W ramach działalności gospodarczej prowadzi Pan firmę PPUH “A” w Berwładzie Średnim. Pozarolnicza działalność gospodarcza prowadzona jest na zasadach ogólnych, a dochody z tego źródła opodatkowane są na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. według skali podatkowej. Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych zaprowadził Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów.
Pana zdaniem właściwym miejscowo w sprawach rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-4, PIT-5 oraz rozliczeń rocznych) jest Urząd Skarbowy w Wadowicach.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Krowodrza informuje, że w rozpatrywanej sprawie należy zastosować przepis art. 17 § 1 wyżej powołanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa “ jeżeli ustawy podatkowe nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu wymienionego w art. 133 § 2.”Z kolei przepisy § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1371) stanowią:
• § 11 ust. 1 pkt 1 – organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatkowy podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium,
• § 12 ust. 1 pkt 1 – organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych dla podatników, którzy w trakcie roku podatkowego zmienili miejsce zamieszkania lub pobytu, wskutek czego właściwy stał się organ podatkowy inny niż dotychczasowy – jest organ podatkowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu w ostatnim dniu tego okresu rozliczeniowego, którego deklaracja dotyczy, a gdy zamieszkanie lub pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej ustał przed tym dniem – według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na jej terytorium.
Biorąc pod uwagę powyższe, właściwym organem podatkowym po zmianie miejsca zamieszkania w sprawach rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5 oraz rozliczenia rocznego prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej jest Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza.
Natomiast rozliczenie zaliczek z wypłaconych pracownikom wynagrodzeń reguluje art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) zgodnie z którym płatnicy przekazują kwoty pobranych zaliczek z wypłaconych wynagrodzeń na rachunek urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika jeśli płatnik jest osobą fizyczną (firma jednoosobowa), a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności gdy nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklarację PIT-4. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że jest Pan płatnikiem jako osoba fizyczna, zatem deklaracje PIT-4 winien Pan składać i zaliczki z nich wynikające wpłacać do tut.organu zgodnie z aktualnym miejscem zamieszkania (ul. .../..., Kraków).
W przypadku, kiedy dokonuje Pan jako płatnik rocznego obliczenia podatku za pracownika zgodnie z art. 37 ust. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych roczne obliczenie podatku przekazuje Pan urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania pracownika.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz wymienione przepisy tutejszy organ podatkowy uznaje za nieprawidłowe stanowisko podatnika zawarte we wniosku złożonym w dniu 02.10.2006 r. - dotyczące właściwości miejscowej organów podatkowych w sprawach rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4, PIT-5 i rozliczenia rocznego z tytułu prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej postanawia jak we wstępie.

Zgodnie z art. 14a § 1 wyżej wymienionej ustawy – Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania postanowienia.
Zgodnie z art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta,wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
W dacie wydania postanowienia nie toczyło się postępowanie podatkowe, ani kontrola podatkowa, ani też postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pouczenie:
Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, ul. Wiślna 7 za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków–Krowodrza w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanawienia. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: