Drukuj

Czy poniesione wydatki dotyczące inwestycji polegającej na poszerzeniu drogi wojewódzkiej oraz wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw można potraktować jako inwestycję w obcych środkach trwałych i amortyzować przez okres 10 lat?

STAN FAKTYCZNY
Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Urząd Miasta i Gminy zobowiązał firmę do wykonania poszerzenia drogi oraz poszerzenia wjazdu i wyjazdu ze stacji CPN. Z dołączonych do uzupełnienia wniosku dokumentów wynika, iż Burmistrz ... decyzją Nr BGI.7331-1/49/2000 z dnia 16-10-2000r. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji polegającej na budowie stacji paliw płynnych wraz z zapleczem i infrastrukturą techniczną - na działce nr 1866 położonej w ... przy ul. ...., tj. m.in. warunki obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej (...) /pkt 3 decyzji/.
Dnia 4.06.2003r. Burmistrz Miasta ... udzielił pozwolenia na użytkowanie Stacji Paliw zastrzegając, że zgodnie ze stanowiskiem Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wyrażonym w piśmie nr WBiD.5423-1-09/03 z dnia 2003-05-19 firma .... może korzystać z istniejących zjazdów tymczasowo, tj. do dnia 1.05.2005r., po wskazanym terminie istniejące zjazdy należy przebudować, zachowując wymogi określone przez zarządcę drogi.
Pismo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z dnia 19.05.2003r. dotyczy uzgodnienia obsługi komunikacyjnej działek nr. geod. .... położonych przy ul. ... w ... . Z treści powyższego pisma wynika: "Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w nawiązaniu do ustaleń podjętych na spotkaniu w dniu 29.04.2003r. w sprawie lokalizacji wjazdów z drogi wojewódzkiej Nr ..., na działki położone przy ul. ... w ... , działając zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r., poz. 430), przyjmuje ustalenia określone w protokole z dnia 29.04.2003r., a mianowicie:
- właściciel przedmiotowych działek może korzystać z istniejących zjazdów, jako tymczasowych na okres 2 lata, tj. do dnia 01.05.2005r.;
- po wskazanym terminie, docelowo, istniejące zjazdy należy przebudować, uwzględniając dodatkowe pasy ruchu dla pojazdów zjeżdżających z drogi, w tym celu należy:
1) opracować projekt budowlany i wykonawczy zgodnie obowiązującymi przepisami, spełniając wymagania wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
2) opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz czasowej na okres prowadzenia robót drogowych,
3) projekty z pkt 1) i 2) uzgodnić z zarządem drogi i zatwierdzić przez właściwe organy,
4) na podstawie pozwolenia na budowę uzyskać zgodę zarządu drogi na zajęcie pasa drogowego i prowadzenie robót, składając odpowiedni wniosek."
Dnia 30.07.2003r. Burmistrz Miasta ... decyzją Nr BGI.7331-1/31/2003 ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie pasów wyłączenia z ruchu, wjazdu i wyjazdu ze Stacji Paliw, pouczając, iż niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Z tytułu niniejszej decyzji nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych przez wnioskodawcę, który nie uzyskał prawa do terenu. W pouczeniu ww. decyzji zapisano również, iż realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.
Nawiązując do powyższych zapisów informuje Pani, iż nie posiada żadnego tytułu prawnego do drogi wojewódzkiej nr ... ani żadnej umowy najmu czy dzierżawy.
Ma Pani zatwierdzony projekt budowlany oraz pozwolenie na budowę pasów wyłączenia z ruchu, wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw zlokalizowanej przy ul. ... w ... (droga wojewódzka nr ...) - decyzja Nr 12 Wojewody Podlaskiego Nr RR.V.SDW.7111-7/04 z dnia 13.05.2004r..
Wykonawców oraz środki pieniężne w postaci kredytu obrotowego zapewnia w całości inwestor, czyli Pani. Inwestycja jest wyceniona na kwotę 172.975,74 zł brutto.Stacja paliw składająca się z trzech dystrybutorów do tankowania paliw płynnych i jednego gazowego, pracuje w ruchu ciągłym (24 godziny na dobę). Dodatkowe pasy na drodze wyłączające pojazdy z ruchu w celu wjazdu do tankowania na stację CPN umożliwią bezpieczny ruch na drodze, a w szczególności umożliwią wjazd dużym samochodom przez co zwiększy się sprzedaż opodatkowana. Jak pisze Pani we wniosku, po zakończeniu inwestycji będzie musiała Pani przekazać drogę nieodpłatnie właścicielowi.
W tym stanie faktycznym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostało postawione następujące pytanie: czy po zakończeniu inwestycji można poniesione wydatki potraktować jako inwestycję w obcych środkach trwałych i amortyzawać przez okres 10 lat?

STANOWISKO PODATNIKA
" Uważam, iż poszerzenie drogi oraz wjazdu i wyjazdu jest inwestycją w obcych środkach trwałych, po przekazaniu będę mogła amortyzować przez okres 10 lat, a odpisy amortyzacyjne zaliczę do kosztów uzyskania przychodu".

OCENA PRAWNA STANOWISKA PYTAJĄCEGO Z PRZYTOCZENIEM PRZEPISÓW PRAWA
Kwestia ponoszenia kosztów związanych z budową i modernizacją dróg przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą została uregulowana przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm./. Stosownie do postanowień art. 16 tejże ustawy budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej.
W okresie realizacji budowy stacji paliw obowiązywał również art. 15 ust. 1 w/w ustawy (obowiązujący do 08.12.2003r.) który nakładał na podmioty prowadzące działalność gospodarczą obowiązek partycypowania w kosztach budowy, modernizacji oraz utrzymania dróg, jeżeli użytkowanie tych dróg związane było bezpośrednio z potrzebami tych podmiotów.
Zgodnie z powyżej przytoczonym unormowaniem, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek w określonych okolicznościach partycypowania w kosztach związanych m.in. z modernizacją dróg.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o finansowaniu dróg publicznych /Dz. U. Nr 123, poz. 780 z późn. zm./ zadania w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz zarządzania nimi finansowane są przez samorząd województwa w odniesieniu do dróg wojewódzkich.
Jednocześnie przepis art. 2 ust. 5 ustawy o finansowaniu dróg publicznych stanowi, że budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym całość wydatków związanych z budową pasów wyłączenia z ruchu, wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw zlokalizowanej przy ul. ... w ... ponosi Pani, jako inwestor, nie posiada Pani umowy najmu lub dzierżawy terenów, na których prowadzona była przedmiotowa inwestycja.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn.zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Aby zatem wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu, winien, w myśl powołanego wyżej przepisu, spełniać łącznie następujące warunki:
- pozostawać w związku przyczynowym z przychodem lub ze źródłem przychodu i być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu,
- nie znajdować się na liście kosztów nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust.1 ustawy.
Zatem, wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami. Są nimi koszty bezpośrednio jak i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy. Podatnik ma zatem możliwośc zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkośc osięgniętego przychodu.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju.
Stosownie do treści art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny /Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm./ przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.
W myśl art. 889 Kodeksu cywilnego nie stanowią darowizny następujące bezpłatne przysporzenia:
1)gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu;
2) gdy kto zrzeka się prawa, którego jeszcze nie nabył albo które nabył w taki sposób, że w razie zrzeczenia się prawo jest uważane za nie nabyte.
Natomiast przepis art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy podatkowej stanowi o wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ... . Wydatki na nabycie lub wytworzenie środków trwałych mogłyby być zaliczane w ciężar kosztów na zasadzie określonej w art. 22 ust. 8 ustawy podatkowej, tj. w drodze odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych / odpisów amortyzacyjnych / dokonywanych wyłącznie zgodnie z przepisami art. 22a - 22o, z uwzględnieniem art. 23.
W świetle art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym amortyzacji podlegają,z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1)budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2)maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1, zwane środkami trwałymi.
W myśl przepisów art. 22a ust.2 pkt 1-3 ustawy podatkowej amortyzacji podlegają również, z zastrzeżeniem art. 22c, niezależnie od przewidywanego okresu używania:
1)przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych, zwane dalej "inwestycjami w obcych środkach trwałych",
2)budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,
3)składniki majątku, wymienione w ust. 1, niestanowiące własności lub współwłasności podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby związane z prowadzoną działalnością na podstawie umowy określonej w art. 23a pkt 1, zawartej z właścicielem lub współwłaścicielami tych składników - jeżeli zgodnie z przepisami rozdziału 4a odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający
- zwane także środkami trwałymi.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia "inwestycji w obcych środkach trwałych". Stosując wykładnię językową należy przyjąć, że inwestycje w obcych środkach trwałych są to poniesione przez podatnika nakłady w cudzym środku trwałym, nie będącym własnością podatnika, ale używanym w prowadzonej przez niego działalności na podstawie tytułu prawnego /np.: umowy najmu, dzierżawy, lub innej umowy o podobnym charakterze/.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nie posiada Pani zawartych z właścicielem drogi umów najmu lub dzierżawy terenu, na których wykonywane były prace związane z poszerzeniem drogi oraz wjazdu i wyjazdu ze stacji paliw. W związku z tym, przedmiotowych wydatków nie można uznać za inwestycję w obcym środku trwałym, a w związku z tym amortyzować przez okres 10 lat i odpisy amortyzacyjne zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.
W związku z powyższym stanowisko przedstawione w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym i wiąże organy podatkowe do czasu zmiany przepisów.
Dokumenty złożone wraz z wnioskiem, podlegały formalnej i merytorycznej ocenie pod kątem prawa podatkowego tylko w zakresie zagadnienia przedstawionego w zapytaniu.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: