Drukuj

Proszę o wydanie pisemnej opinii, czy Urząd Dzielnicy jako płatnik stałego świadczenia w postaci renty odszkodowawczej postępuje właściwie nie odprowadzając od świadczenia zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nadmieniam, że specyfikacja wypłaty renty jaką otrzymałam z Urzędu Dzielnicy opiewa jedynie kwoty netto jakie przyznał Sąd. Proszę o wyjaśnienie, czy odszkodowanie - renta oraz odsetki od wypłaconego odszkodowaniea, a także od zaległej renty podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Dotyczy : wystawienia PIT-8C przez Urząd Dzielnicy w celu opodatkowania mojego przychodu jaki uzyskałam z przyznanej mi sądownie renty i odszkodowania z powodu poniesionego uszczerbku na zdrowiu.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego dotyczącym wyjaśnienia, czy odszkodowanie – renta zasądzona na podstawie art. 444 § 2 kc. oraz odsetki od wypłaconego odszkodowania, a także od zaległej renty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co następuje:

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują w/w kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 tekst jednolity z późn. zm., w skrócie updf) oraz ustawa z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z dn. 18 maja 1964 r. poz. 93 z późn. zm.).

Zasądzona wyrokiem na rzecz Pani wyżej wymieniona renta jest rentą odszkodowawczą przewidzianą w art. 444 § 2 kc, który stanowi, iż „ jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on zażądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty” – jako odszkodowanie otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt.3 u.p.d.f.

Odnośnie odsetek od świadczeń tj. zasądzonej renty, odszkodowania i zadośćuczynienia Naczelnik Urzędu Skarbowego stoi na stanowisku, iż w/w przychody są opodatkowane gdyż:- jedną z podstawowych reguł podatku dochodowego od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania, znajdująca potwierdzenie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 maja 1996 r. ( sygn. Akt K 22/95), zgodnie z którym „wszystkie normy wprowadzające zwolnienia przedmiotowe mają charakter odstępstwa od zasady powszechnego opodatkowania według jednakowych, tych samych dla każdego podatnika zasad dlatego też nie można traktować ich rozszerzająco” – katalog zwolnień przedmiotowych dotyczących podatku dochodowego zawarty jest w przepisach artykułów 21, 52 i 52a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś żaden z tych artykułów nie przewiduje w swej dyspozycji zwolnienia odsetek od odszkodowania ani też od renty wyrównawczej, a jedynie:- w art. 21 updf ustawodawca przewidział zwolnienie odnośnie: odsetek z tyt. nieterminowej wypłaty wynagrodzenia i świadczeń z tytułu, o którym mowa w art. 10 ust.1 pkt.1 updf/ tj. stosunku pracy/ oraz oprocentowania otrzymanego w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowania zwrotów różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów,zaś w art. 52 i 52a updf, przewidziano zwolnienia odsetek: od papierów wartościowych, obligacji lub wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych a żaden z w/w przypadków nie dotyczy przedmiotowych odsetek.

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie należy uznać, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt. 9 w/w przychody ( tj. odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z „ innych źródeł”, o którym mowa w art. 20 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też przychody te powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu uznał, iż Urząd Dzielnicy, który dokonuje wypłaty świadczeń, zgodnie z art. 42a updf miał obowiązek sporządzić w trzech egzemplarzach informacje według ustalonego wzoru tj. PIT-8C o wypłaconych podatnikowi należnościach i świadczeniach podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w terminie do
31 stycznia następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi – urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. Na podstawie otrzymanej z Urzędu Dzielnicy informacji PIT-8C ma Pani obowiązek rozliczyć uzyskane przychody z tyt. w/w odsetek w zeznaniu rocznym za 2003 r. na druku PIT-36 wraz z pozostałymi przychodami osiągniętymi w ciągu całego roku.

Deklaracja PIT-8C jaką wystawił wyżej wymieniony Urząd Dzielnicy jest błędna, gdyż zostało umieszczone w przedmiotowej deklaracji świadczenie pieniężne - renta odszkodowawcza, która jak wykazano wcześniej, jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust.1 pkt.3 updf. Dlatego też Urząd Dzielnicy zobowiązany jest do skorygowania wystawionej informacji i przekazania jej zgodnie z zapisem art. 42 updf, opisanym powyżej.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: