Drukuj

Zwracam się z prośbą o odpowiedź czy dotyczy mnie obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania jednorazowego odszkodowania w roku 2003, od podmiotu prawnego, za umieszczenie na moim gruncie ( działka ), przed kilku laty, bez zawarcia umowy, podziemnych przewodów energetycznych. Umowa o wypłatę odszkodowania zawarta została na zasadzie ugody.

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie otrzymanego odszkodowania za bezumowne wejście i korzystanie z części Pana działek działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Przepis art. 21 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że wolne od podatku dochodowego są: otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:

a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.
W świetle powyższego jednoznacznie wynika, iż nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego.
Przepis wyraźnie wskazuje, że chodzi o odszkodowania, których wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów rangi ustawy lub aktów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, przy czym zwolnieniu nie podlegają odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód.

Reasumując: wypłacone odszkodowanie wynikające z ugody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podlega kumulacji w zeznaniu rocznym z innymi dochodami uzyskanymi w danym roku podatkowym.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: