Drukuj

Czy pozostałe przychody operacyjne, stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z ZFRON , stanowią przychód do opodatkowania ?

Postanowienie

Na podstawie art.216 § 1 oraz art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 01.09.2005r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Spółka jawna ZPChr , Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

Uzasadnienie

Naczelnik Urzędu Skarbowego działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr. 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.) udziela pisemnej interpretacji na wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik płatnik lub inkasent jest zobowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (art. 14a § 2 Ordynacji podatkowej). Pismem z dnia 01.09.2005r. (bez numeru) Spółka jawna posiadająca status ZPChr. zwróciła się o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Pytanie podatnika: Czy pozostałe przychody operacyjne, stanowiące równowartość odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych z ZFRON, stanowią przychód do opodatkowania.

Stanowisko podatnika: Podatnik uważa, że równowartość amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodu dla celów podatkowych w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko organu podatkowego: W sytuacji gdy zakup środków trwałych był sfinansowany z ZFRON ze środków pochodzących z ulg podatkowych, które to środki stanowią środki własne to równowartość tych środków wydatkowanych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, mimo, że w ewidencji rachunkowej odniesiona została na przychody operacyjne nie stanowi przychodu dla celów podatkowych. Artykuł 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który formułuje definicje przychodu nie zawiera w swej kategorii przychodów, do której można by zakwalifikować wspomniane środki.

W związku z powyższym równowartość amortyzacji środków trwałych przeksięgowanych z rozliczeń międzyokresowych przychodów na pozostałe przychody operacyjne nie stanowi przychodu dla celów podatkowych w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie skierowania zapytania do organu podatkowego oraz odpowiedzi na zapytania – jedynie w opisanym przez Podatnika stanie faktycznym.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: