Drukuj

Czy rodzice w zeznaniu za 2003 r. mogą skorzystać z ulgi związanej z odpłatnym kształceniem w szkole wyższej w związku z opłaceniem czesnego za studia syna w sytuacji, gdy syn uzyskał w 2003 r. dochód (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu) przekraczający kwotę wolną od podatku, jednak po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku ?

Na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r. podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-15, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na odpłatne kształcenie w szkołach wyższych, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym lub przepisów o wyższych szkołach zawodowych.

Stosownie do postanowień art. 27a ust. 11 ustawy cytowanej powyżej prawo do odliczeń przysługuje podatnikowi kształcącemu się w szkole wyższej – o ile nie ukończył 35 roku życia oraz podatnikowi, na którego utrzymaniu pozostaje osoba kształcąca się, o ile osoba ta nie ukończyła 25 roku życia i nie uzyskuje dochodów z wyjątkiem dochodów :

  1. opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30 (czyli w formie ryczałtu),
  2. zwolnionych od podatku dochodowego,
  3. w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. opłacali Państwo koszty czesnego związane ze studiami syna, który w roku podatkowym 2003 uzyskał dochód (przychód minus koszty uzyskania przychodów) przekraczający kwotę wolną od podatku. Jednak po odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne, dochód ten stanowi kwotę nie powodującą zapłaty podatku.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła na kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.

Odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne nie stanowią kosztów uzyskania przychodu określonych w art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, natomiast podlegają odliczeniu w myśl art. 26 ust. 1 pkt 2 powołanej ustawy.

Wobec powyższego, pod pojęciem dochód w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku, należy rozumieć dochód stanowiący różnicę przychodów i kosztów jego uzyskania, bez pomniejszenia tego dochodu o kwotę odprowadzonej składki na ubezpieczenie społeczne.

W 2003 r. kwota dochodu w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku wynosiła 2.789,89 zł. Tak więc nie będą mogli Państwo dokonać w zeznaniu rocznym odliczenia poniesionych wydatków na kształcenie syna w szkole wyższej.

Podobne interpretacje: