Drukuj

Jak należy prawidłowo obliczyć należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa (ewentualnie jego zorganizowanej części)?

P O S T A N O W I E N I E

Działając na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w związku ze złożonym przez Pana wnioskiem z dnia 10.08.2005r. (data wpływu do tut. organu 16.08.2005r.) w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - stwierdza, iż stanowisko zajęte przez Pana w przedmiocie postawionego pytania jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z treści art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) wynika, że stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W myśl art. 14a § 4 cytowanej ustawy udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Dnia 16.08.2005r. do Urzędu Skarbowego w Prudniku wpłynął Pana wniosek z dnia 10.08.2005r. uzupełniony pismem z dnia 31.08.2005r. (data wpływu do tut. organu 05.09.2005r.) i z dnia 18.10.2005r. (data wpływu do tut. organu 24.10.2005r.) w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego a mianowicie: jak należy prawidłowo obliczyć należny podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu sprzedaży przedsiębiorstwa (ewentualnie jego zorganizowanej części)?

W złożonym wniosku wskazał Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki jawnej i z tytułu uczestnictwa w tej spółce przysługuje Panu prawo do połowy udziału w zysku spółki. Otrzymywany w ten sposób przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jest opodatkowany liniowo, tj. na zasadach określonych w art.30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Na powyższą okoliczność zostało złożone stosowne pisemne oświadczenie o wyborze liniowego sposobu opodatkowania.

Wraz ze wspólnikiem zamierza Pan sprzedać przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 kodeksu cywilnego (ewentualnie jego zorganizowaną część) na rzecz innego podmiotu. Pomimo sprzedaży przedsiębiorstwa nadal będzie Pan ze wspólnikiem prowadzić działalność w ramach spółki. Cena z tytułu przedmiotowej transakcji będzie uzależniona od tego, czy nabywca przejmie zobowiązania zbywcy czy też nie. Oznacza to, iż w przypadku, gdy nabywca przedsiębiorstwa (lub jego zorganizowanej części) nie przejmie zobowiązań zbywcy, cena zostanie odpowiednio pomniejszona. Przedmiotem transakcji nie będą wierzytelności, które mają wpływ na zwiększenie lub zmniejszenie ceny sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Uważa Pan, że z tytułu niniejszej transakcji, zostanie ustalony przychód z tytułu sprzedaży składników niematerialnych i materialnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w świetle art.14 ust.2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), proporcjonalnie do Pana prawa do udziału w zysku spółki. Wyliczony na podstawie art.24 ust.2 zdanie 2 wyżej powołanej ustawy - dochód (z zachowaniem powyższej proporcji) stanowić będzie u Pana podstawę opodatkowania. Podstawa ta zostanie opodatkowana stawką liniową 19%, zgodnie z art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku ustosunkowując się do powyższego stwierdza:

Sprzedaż przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części) oznacza zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskany z tej sprzedaży przychód należy zaliczyć do wymienionego w art.10 ust.3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodu z działalności gospodarczej. Mając na uwadze szczegółowo zdefiniowane w art.14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przychody z tego źródła w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przede wszystkim przepisy art.14 ust.2 pkt 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczające do przychodów z działalności przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących:

a) środkami trwałymi,

b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust.1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art.22g nie przekracza 1.500 zł.,

c) wartościami niematerialnymi i prawnymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust.1 i art.19 stosuje się odpowiednio.

Powyższe uregulowanie oznacza, że przychodem ze zbycia tych składników są kwoty należne w wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie, pomniejszone o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy. Na podstawie art.24 ust.2 ww. ustawy dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o którym mowa w art.14 ust.2 pkt 1 lit. b), a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica miedzy przychodem z odpłatnego zbycia a:

1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art.22h ust.1 pkt 1, dokonanych od tych środków i wartości lub

2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkowa dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust.10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust.1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.

Warto zauważyć, że na podstawie przytoczonego przepisu art.14 ust. 2 pkt 1 ustawy - do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się przychodu ze zbycia składników majątku nie zaliczanych do środków trwałych ze względu na przewidywany okres ich używania krótszy niż rok oraz wyposażenia o wartości do 1.500 zł. W przypadku wystąpienia takich składników w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, będzie miał zastosowanie przepis art.10 ust.1 pkt 8 lit. d) ustawy dotyczący przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Gdy okres pomiędzy końcem miesiąca w którym nastąpiło nabycie a sprzedażą składników nie zaliczonych na podstawie art.14 ust.2 pkt 1 do przychodów z działalności będzie dłuższy niż pół roku - przychód podatkowy nie powstanie.

Zgodnie z dokonanym przez Pana wyborem opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19% stawką podatku na podstawie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany przychód ze sprzedaży składników majątku (proporcjonalny do posiadanych udziałów w spółce) zaliczony na podstawie art.14 ust.2 do przychodów z działalności gospodarczej będzie opodatkowany według tej stawki. Opodatkowanie według powyższej stawki nie będzie miało zastosowania do sprzedaży składników rzeczowych o wartości mniejszej niż 1.500 zł. i tych, które ze względu na przewidywany okres używania nie zostały zaliczone do środków trwałych. Jak wcześniej wyjaśniono, jeżeli powstaje dochód do opodatkowania w tym zakresie na podstawie art.10 ust.1 pkt 8 lit. d) ustawy, będzie on podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej na ogólnych zasadach, jako dochód z odrębnego źródła przychodu.

Jednocześnie tut. organ informuje, że powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji. Przy czym należy także podkreślić, że zgodnie z przepisem art.14b § 1 i 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji i trybie określonym w § 5 wskazanego powyżej przepisu.

Zgodnie z przepisem art.14a § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które w myśl przepisu ar.223 § 1 w związku z art.239 wskazanej powyżej ustawy należy wnieść do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem tut. organu - w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia (art.236 § 1 pkt 1 powołanej ustawy).

Zażalenie stosownie do przepisu art.222 w związku z art.239 ww. ustawy powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Jednocześnie tut. organ informuje, iż zgodnie z art.1 ust.1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz.2532 z późn. zm.) zażalenie podlega opłacie skarbowej. Wysokość stawek opłaty określona została w załączniku do w/w ustawy i wynosi 5 zł. od podania i 0,50 zł. od załącznika.

Pismo podpisał Z-ca Naczelnika Urzędu Skarbowego w Prudniku mgr Jacek Kułakowski.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: