Drukuj

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, zwracamy si ę do Państwa z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej interpretacji art. 23 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącej niżej opisanej sytuacji. Spółka jawna prowadzona jest przez dwóch wspólników. Przedmiotem jej działalności jest krajowy i międzynarodowy transport drogowy. W swojej działalności firma wykorzystuje duży tabor samochodowy, który to często wymaga bieżącej konserwacji. Jeden ze wspólników spółki jawnej prowadzi odrębną działalność gospodarczą, jako indywidualny przedsiębiorca zatrudniający pracowników. Firma ta zajmuje się m. in. sprzedażą części samochodowych oraz naprawą i obsługą pojazdów mechanicznych. Czy naprawy wykonane przez wspólnika w ramach jego indywidualnej działalności gospodarczej na rzecz spółki jawnej, gdzie jak wspomnieliśmy jest wspólnikiem są kosztem uzyskania przychodu dla tej spółki. Naszym zdaniem tak, ponieważ jest to odrębny podmiot gospodarczy, zatrudniający pracowników wykonujących owe prace remontowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. ( data wpływu 12.02.2004 r. ) informuje:

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – tekst jednolity ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Wykładnia gramatyczna użytego przez ustawodawcę zwrotu „kosztyuzyskania przychodów” oznacza, że podatnik ma możliwość zaliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod tym jednak warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośredni wpływ na wielkość osiągniętego przychodu , a ustawodawca nie wymienił go wśród tych, których nie uważa za koszty.

Tak więc, skoro spółka jawna w złożonym zapytaniu udowadnia, żedokonane naprawy dotyczące bieżącej konserwacji przez inny podmiot (tj. wspólnika) w ramach jego indywidualnej działalności gospodarczej są niezbędne, to wydatki związane z naprawą taboru samochodowego będą stanowić koszt uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej przez spółkę II.

Należy jednak podkreślić, że wydatki te winny być udokumentowane, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów / Dz. U. z 2000 r. Nr 116 poz. 1222 /.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, że spółka jawna II winna zwrócić szczególną uwagę na zgodność z zasadami zawartymi w przepisach art. 25 i art. 25 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odnośnie związku gospodarczego i powiązań pomiędzy podmiotami.

W treści art. 25 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zapis, że: jeżeli w wyniku powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Natomiast z art. 25 a ust. 12 ww. ustawy wynika obowiązek prowadzenia szczególnej dokumentacji podatkowej transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Powiązania zachodzą gdy między podmiotami istnieją związki kapitałowe, gdy pomiędzy podmiotami i osobami nimi zarządzającymi istnieją więzi rodzinne, powiązania o charakterze majątkowym czy też powiązania wynikające ze stosunku pracy. Obowiązek szczególnej dokumentacji istnieje w przypadku podmiotów powiązanych związkiem gospodarczym są oni obowiązani do sporządzania dokumentacji podatkowej takiej transakcji obejmującej: 1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji, 2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach (...),5) wskazanie innych czynników (...),6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń (...),

Z ust. 2 ww. artykułu obowiązek, o którym mowa, obejmuje transakcję lub transakcje między podmiotami powiązanymi, w których łączna kwota (lub jej wartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość:il1) 30.000 EURO – w przypadku świadczenia usług, sprzedaży lub udostępnienia wartości niematerialnych i prawnych, albo2) 50.000 EURO w pozostałych przypadkach.

Powołany przez Stronę art. 23 ust. 1 pkt. 10 wyżej cytowanej ustawy ma zastosowanie w przypadku: prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej do wartości pracy małżonków i małoletnichdzieci wspólników.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: