Drukuj

Kiedy i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od sprzedanych akcji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. Nr 8 , poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 08.12.2005r uzupełnionego w dniu 28.12.2005 r. Pani G. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży akcji PKO stwierdza, iż przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Z wniosku wynika, że Pani G. w maju 2005 r. otrzymała nieodpłatnie akcje pracownicze banku PKO, które mogą być przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych dopiero w listopadzie 2006 r. W lipcu 2005 r. zawarła Umowę Przedwstępną sprzedaży i otrzymała zadatek na poczet sprzedaży akcji. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży tych akcji nastąpi po okresie karencji czyli po 30 listopada 2006 r.

Kiedy i w jakiej wysokości należy zapłacić podatek od sprzedanych akcji.?

Zdaniem strony powinno to nastąpić po otrzymaniu całej kwoty z tyt. sprzedaży akcji oraz po otrzymaniu ostatecznej umowy sprzedaży.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia - zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z:
a) odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych,
b) realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi.Natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 111 z 2005 r., poz. 937) w art. 7 ust. 3 stanowi, że umowa zobowiązująca do przeniesienia papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu przenosi te papiery z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych.

Z pisma wynika, iż w dniu 11.07.2005 r. została zawarta umowa przedwstępna i wypłacona kwota zadatku. Zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży i przeniesienie własności sprzedanych akcji nastąpi po upływie okresu karencji dla akcji pracowniczych tj. najwcześniej po 30 listopada 2006 r.

W świetle powyższego obowiązek podatkowy wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powstanie dopiero w momencie przeniesienia własności akcji na kupującego czyli po zawarciu umowy ostatecznej, to jest w Pani przypadku nastąpi to nie wcześniej niż w dniu 30 listopada 2006 r.Dochód uzyskany z omawianych kapitałów podatnik powinien wykazać - stosownie do art. 45 ust. 1a pkt 1 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dopiero po zakończeniu roku podatkowego w odrębnym zeznaniu podatkowym, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.W tym też terminie podatnik powinien wpłacić wynikający z tego zeznania należny podatek dochodowy.

Zatem, jeżeli sprzedaż nastąpi w 2006 r. dochód uzyskany z tego tytułu uwzględnia się w odrębnym zeznaniu PIT-38, składanym do dnia 30 kwietnia 2007 r. i w tym samym terminie wpłaca się obliczony należny podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu. W świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego stanowisko Pani jest prawidłowe.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: