Drukuj

Czy przysługuje odliczenie w związku z ponoszeniem wydatków na budowędomu letniskowego całorocznego (na działce letniskowej), w którym zamierzam zamieszkać na stałe? Pierwsz wydatki poniosłem w 2001 r. i odliczyłem w zeznaniu podatkowym.

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 26.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczeń wydatków na budowę domu, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Zgodnie z art.27a ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy podlegał zmniejszeniu, jeżeli podatnik w roku podatkowym poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego.

Decydującą przesłanką uprawniającą do skorzystania z przedmiotowej ulgi było poniesienie wydatków na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie tylko potrzeb rekreacyjnych czy wypoczynkowych. Natomiast usytuowanie budynku na działce rekreacyjnej nie miało znaczenia dla skorzystania z tej ulgi.

O zaliczeniu budynku letniskowego do kategorii budynku mieszkalnego decyduje:

  • charakter budynku, tzn. musi on służyć przede wszystkim zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych podatnika (lokum, w którym koncentruje się życie rodzinne) poprzez stałe w nim zamieszkiwanie,
  • spełnienie wymagań technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki przeznaczone na pobyt w nich przez okres całego roku.

Taki stan prawny obowiązywał do dnia 31.12.2001 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509) z dniem 1.01.2002 r. zlikwidowana została ulga z tytułu ponoszenia wydatków mieszkaniowych przeznaczonych na budowę budynku mieszkalnego

Jednak zgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 w/w ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych – podatników, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych m.in. na budowę budynku mieszkalnego, przysługuje na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2001 r.) prawo do odliczenia wydatków na kontynuację inwestycji.

W związku z powyższym, jeżeli budynek letniskowy będzie spełniał funkcję mieszkalną, zgodnie z w/w zasadami, a Pan nabył prawo do odliczania od podatku poniesionych wydatków (tzn. skorzystał Pan z ulgi przed dniem 01.01.2002 r.) to przysługuje Panu prawo odliczenia wydatków na kontynuację budowy domu.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: