Drukuj

Czy spółka powinna rozpoznawać przychody z tytułu spłat wierzytelności nabytych na podstawie umowy cesji w momencie otrzymywania płatności poszczególnych rat, a koszty uzyskania przychodów będą stanowiły wydatki odpowiadające cenie nabycia poszczególnych rat?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.05.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 26.05.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony o znaki opłaty skarbowej w dniu 02.06.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje:

Jak wynika z przedmiotowego zapytania, Podatnik zawiera z kontrahentem umowy cesji wierzytelności, na podstawie których nabywa wierzytelności o zapłatę w ratach ceny wynikającej z umów sprzedaży towarów i usług zawartych przez kontrahenta. Podatnik nabywa wierzytelność z dyskontem – po cenie niższej od nominalnej sumy wierzytelności. Wierzytelność spłacana jest Podatnikowi w ratach, zatem w dacie otrzymania płatności każdej raty Spółka uzyskuje spłatę zarówno części kwoty wierzytelności, jak i część dyskonta, które stanowi zysk Spółki.

Podatnik prosi o potwierdzenie prawidłowości zaliczania do przychodów kwot otrzymanych z tytułu spłaty wierzytelności nabytych na podstawie umowy cesji w momencie otrzymywania płatności poszczególnych rat, przy czym kosztem uzyskania przychodów jest wydatek odpowiadający cenie nabycia poszczególnych rat.

W przedmiotowym stanie faktycznym zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) momentem uznania za przychód dla celów podatku dochodowego jest data otrzymania raty, a wydatki poniesione na jej nabycie podlegają zaliczeniu w ciężar kosztów uzyskania przychodów z chwilą uzyskania przychodów z wierzytelności.

Zatem tutejszy organ podatkowy potwierdza stanowisko Podatnika, że w danym okresie rozliczeniowym przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi kwota otrzymana tytułem spłaty raty wierzytelności, natomiast kosztem uzyskania przychodu jest wydatek odpowiadający cenie nabycia danej raty.

Podobne interpretacje: