Drukuj

Spółka zawarła umowę zlecenie z prezesem zarządu spółki na wykonywanie czynności polegającej na opracowaniu projektu podziału przedsiębiorstwa oraz wydzielenia z jej struktur samobilansujących się spółek. Prezes zarządu nie jest zatrudniony przez spółkę na umowę o pracę. Czy wynagrodzenie wypłacone za wykonanie zadania w ramach zawartej umowy zlecenie stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodów ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r . Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), informuje:

Zgodnie z przedstawionym stanem spółka zawarła z prezesem zarządu, nie zatrudnionym w spółce na umowę o pracę, umowę zlecenie na wykonywanie czynności polegającej na opracowaniu projektu podziału przedsiębiorstwa oraz wydzielenia z jego struktur samobilansujących się spółek.
Zapis art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nie wypłaconych osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, należności z tytułów określonych w art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zatem ważne jest by poniesiony wydatek miał związek z przychodem.

Biorąc pod uwagę cyt. wyżej przepisy wynagrodzenie wypłacone prezesowi zarządu będzie kosztem uzyskania przychodów Spółki.

W przypadku umów cywilnoprawnych (m.in. umowy zlecenia) ważne jest, by umowa była prawidłowo zawarta, prawnie skuteczna, ponieważ wszelkie nieprawidłowości przy zawarciu umowy mogą wpłynąć na nieuznanie wydatków za koszty uzyskania przychodów.

Podobne interpretacje: