Drukuj

Dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej zakupiony został używany samochód ciężarowy (podwozie IVECO z 1997 r.) o wartości netto 19.000 PLN (wg faktury VAT z dn. 12-05-2004r.) Do samochodu dokupiono kontener - nadwozie o wartości 2.000 PLN, na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 17-06-2004 r. Zakupiony samochód ciężarowy służy do transportu własnego przy wykonywanych usługach (konserwacja i naprawa profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem). Podwozie stanowi całość wraz z kontenerem i nie może być bez niego używane. Wartość kontenera w wysokości 2.000,- zaliczono bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. W zapytaniu wnosi Pan o określenie stopy procentowej umorzenia oraz współczynnika przeliczeniowego , jak też o podanie przyczyn od jakich zależna jest ich wysokość. Według zajętego przez Pana stanowiska, minimalna 20% stawka amortyzacyjna może ulec podwyższeniu przy zastosowaniu współczynnika w wysokości 4,0.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacji podatkowej ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ) w związku z zapytaniem złożonym 15 czerwca 2004r. ( uzupełnione pismem z 14 lipca oraz 10 sierpnia 2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bielany wyjaśnia poniżej co następuje.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej zakupiony został używany samochód ciężarowy (podwozie IVECO z 1997 r.) o wartości netto 19.000 PLN (wg faktury VAT z dn. 12-05-2004r.) Do samochodu dokupiono kontener - nadwozie o wartości 2.000 PLN, na podstawie umowy kupna - sprzedaży z dnia 17-06-2004r. Zakupiony samochód ciężarowy służy do transportu własnego przy wykonywanych usługach (konserwacja i naprawa profesjonalnego sprzętu do operowania dźwiękiem i obrazem). Podwozie stanowi całość wraz z kontenerem i nie może być bez niego używane. Wartość kontenera w wysokości 2.000,- zaliczono bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów. W zapytaniu wnosi Pan o określenie stopy procentowej umorzenia oraz współczynnika przeliczeniowego, jak też o podanie przyczyn od jakich zależna jest ich wysokość. Według zajętego przez Pana stanowiska, minimalna 20% stawka amortyzacyjna może ulec podwyższeniu przy zastosowaniu współczynnika w wysokości 4,0.

Zgodnie z art. 22 a ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ) amortyzacji podlegają środki trwałe, ( z zastrzeżeniem art. 22 c ), stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania.

Za wartość początkową środka trwałego, w razie nabycia w drodze kupna, uważa się cenę jego nabycia. Kwotę nabycia stanowi kwota należna zbywcy, powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania pomniejszona o podatek od towarów i usług. W omawianym przypadku za wartość początkową środka transportu należy przyjąć łączną wartość podwozia i kontenera, bez którego samochód nie może być wykorzystywany do prowadzonej prze Pana działalności gospodarczej tj. kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek wprowadzono do ewidencji, do końca tego m-ca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Powyższych odliczeń dokonuje się przy zastosowaniu stawek ustalonych w zał. nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych dla samochodów ciężarowych przewidziano stawkę 20%.

Zgodnie art. 22 i) ust. 2 updf, dla środków transportu używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności technicznej, podatnik może podwyższyć stawkę określoną w w/w załączniku - przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4.Podatnik może również na podstawie art. 22 j) indywidualnie ustalić stawkę amortyzacyjną dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji środków trwałych danego podatnika. Jednak dla środków transportu, okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy.

Przy czym, środki trwałe uznaje się za używane - jeżeli podatnik wykaże, że przed ich nabyciem były wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesięcy.

Na podstawie art. 22 k, w przypadku samochodów ciężarowych możliwe jest również dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku ich używania przy zastosowaniu 20% stawki podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych - od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania ( tzw. metoda degresywna ). Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna stawka amortyzacji miałaby być niższa od rocznej stawki amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody określonej w art. 22 i) ust. 1 - tj. wg stawki 20% liczonej od wartości początkowej środka trwałego przez cały okres amortyzacji - podatnicy w kolejnych latach podatkowych dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych zgodnie z tą metodą.

Dla samochodu ciężarowego używanego w zakładzie danego podatnika, położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną ( wymienionej w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów w odrębnych przepisach ) stawkę 20% można podwyższyć przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 3,0. W tym przypadku odpisów amortyzacyjnych dokonuje się również przy zastosowaniu metody degresywnej, według powyżej opisanych zasad.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisem art. 22h ust. 2, wyboru jednej z w/w metod należy dokonać przed rozpoczęciem amortyzacji i stosować ją do pełnego zamortyzowania środka trwałego.

Zgodnie z art. 14b Ordynacji podatkowej informacja przekazana zostanie Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie do wiadomości oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowości.

Podobne interpretacje: