Interpretacje w temacie: Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Ścieżka aktualnego tematu

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowa ...

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo Spółki znak: Ldz. 53/03 z dnia 20.03.2003 r. (data wpływu do Urzędu 09.04.2003 r.) w sprawie uzyskania pisemnej informacji w przedmiocie zaliczenia do kosztu wytworzenia środka trwałego kosztów ogólnego ...


Sprzedaż opodatkowana i zwolniona od podatku

Na podstawie art. 14a § l, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 roku poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo znak: Ldz. 147/2003 z dnia 30.06.2003 roku (data wpływu da Urzędu 02.07.2003 r.), w sprawie ustalenia wartości środka trwałego wyjaśnia: Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niemater ...

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na zagospodarowanie otoczenia siedziby Spółki poprzez zaprojektowanie i urządzenie terenów zielonych oraz zaliczenia poniesionych z tego tytułu wydatków do kosztów uzyskania przychodów w całości w momencie ich poniesienia.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) koryguje niniejszym pismem w poniżej określonym zakresie wyjaśnienia Urzędu Skarbowego nr PD-I/423-5/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. stanowiące odpowiedź na zapytanie Spółki z dnia 28 lipca 2003 r. w kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przy ...

Dotyczy zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Stowarzyszenie poniosło wydatki na artykuły spożywcze zakupione w związku z organizacją obchodów patronki muzyki i śpiewu kościelnego i innych spotkań orkiestry. Stowarzyszenie podjęło wątpliwość, czy są to koszty uzyskania przychodu.

W związku z pismem Stowarzyszenia sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a dot. zwolnień przedmiotowych - Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Opisany przez Stowarzyszenie stan faktyczny jest nas ...

Czy zakup ściereczek przeznaczonych do ekspozycji w ogólnie dostępnych miejscach (gabinety lekarskie, apteki), na których zamieszczono nazwę preparatu farmaceutycznego, stanowi koszt uzyskania przychodu jako reklama publiczna dla spółki zajmującej się sprzedażą tego preparatu?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź- Górna, w związku z pismem z dnia 19.01.2004 r. (data wpływu do Urzędu) po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że w przedmioto ...

W którym roku powinny zostać zarachowane koszty wynikające z otrzymanych w dniu 25 czerwca 2003r. duplikatów faktur za usługi wykonane w 2002r. Na podstawie w/w duplikatów faktur została dokonana w dniu 30.06.2003r. zapłata (kompensata) z należnościami Spółki. Nadmienić także należy, iż w dniu 23.04.2003r. Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za 2002r.

Odpowiadając na pismo z dnia 29.12.2003 r. złożone w Urzędzie Skarbowym Łódź -Widzew w dniu 30.12.2003 r. Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: zgodnie z postanowienia ...

Czy w trzecim i następnych latach dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, przy zastosowaniu w pierwszym roku odpisu w wysokości 30%, obliczając podstawę amortyzacji (dla metody degresywnej) należy uwzględnić dokonany w pierwszym roku 30-procentowy odpis.

Pismo niniejsze jest informacją o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.). W dniu 18 grudnia 2003 r. Spółka zwróciła się z w ...


Generowanie strony w 19 ms