Drukuj

Czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny:

W 2004r. udziałowiec Spółki podjął decyzję o wniesieniu dopłat na pokrycie straty za 2003r. Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) od tej czynności został uiszczony stosowny podatek.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Spółka prosi o zajęcie stanowiska, czy podatek od czynności cywilnoprawnych jest kosztem uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyżej przedstawionych okoliczności sprawy zastosować należy przepisy art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). W regulacjach tych stanowi się, iż kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Oznacza to, że jeżeli pomiędzy poniesionym wydatkiem a racjonalnie oczekiwanym przychodem istnieje związek przyczynowo – skutkowy, a równocześnie wydatek ten nie jest wymieniony w katalogu negatywnym kosztów uzyskania przychodów, to uznać należy, iż wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodów. Wydatki takie Podatnik ma prawo odliczyć dla celów podatkowych. Kosztami tymi będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskanymi przychodami, jak i w związku pośrednim, jeżeli zostały w racjonalny sposób poniesione w celu uzyskania przychodów.

W świetle powyższego, skoro wydatek w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu wniesienia dopłat na pokrycie strat nie został wyłączony z kosztów na podstawie uregulowań art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jest związany z funkcjonowaniem Spółki jako podmiotu gospodarczego, należy uznać, iż podatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodów.

Podobne interpretacje: