Drukuj

Czy wypełnianie dyspozycji statutu stowarzyszenia tj. § 4 i 5 polegające na organizowaniu spotkań członków Stowarzyszenia połączonych ze szkoleniem przez wyspecjalizowany podmiot - przedsiębiorcę tak w kraju jak i za granicą jest w całości kosztem uzyskania przychodu? Podmiot - przedsiębiorca organizujący wyjazd, noclegi, wyżywienie, szkolenie i imprezy towarzyszące obciąża Stowarzyszenie jedną pozycją bez rozbijania na poszczególne tytuły świadczonych usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 29.09.2009 r. (data wpływu 05.10.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zorganizowanie spotkań integracyjno – szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zorganizowanie spotkań integracyjno – szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i prowadzi działalność gospodarczą.

Dla członków Stowarzyszenia zwyczajnych i wspierających (wskazanych - wytypowanych osób przez dany podmiot) Wnioskodawca planuje zorganizować szkolenie w kraju lub za granicą.

Szkolenie będzie wypełniało dyspozycje, jakie nakłada na Wnioskodawcę Statut Stowarzyszenia w § 4 ust.:

 1. Współpraca i integracja osób i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji,
 2. Wspieranie i promowanie producentów oraz firm handlowych, usługowych i wykonawczych, będących dostawcami i klientami członków Stowarzyszenia,
 3. Informowanie członków w zakresie prawa gospodarczego i finansowego,
 4. Kreowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych,
 5. Kształtowanie etyki kupieckiej w warunkach działalności konkurencyjnej.

Oraz w § 5 ust.:

 1. Organizację spotkań podmiotów gospodarczych,
 2. Prowadzenie działalności informacyjnej,
 3. Działalność promującą inicjatywy gospodarcze,
 4. Nawiązywanie kontaktów gospodarczych i współpracy z podmiotami gospodarczymi,
 5. Promowanie ekologicznych przedsięwzięć gospodarczych,
 6. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia,
 7. Organizowanie wspólnych działań promujących członków Stowarzyszenia,
 8. integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez wprowadzanie wspólnych programów informatycznych, telekomunikacyjnych, logistycznych i innych.

Planowane szkolenie będzie prowadzone przez wyspecjalizowany podmiot z zewnątrz - prowadzący działalność gospodarczą.

Cały koszt szkolenia w tym dojazd, powrót, wyżywienie, noclegi oraz towarzyszące szkoleniu wydarzenia o charakterze motywacyjnym i integracyjnym takie jak wycieczki, ogniska z grillem i inne o podobnym charakterze pokrywa Stowarzyszenie.

Stowarzyszenie zawiązało się jako podmiot z osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą głównie w branży elektrotechnicznej. Członkowie Stowarzyszenia wspólnie radzą i podejmują kroki jak sprostać kryzysowi gospodarczemu, dzielą się jak organizować promocję swoich produktów pozyskiwać klientów tak na rynku krajowym jak i zagranicą. Członkowie Stowarzyszenia wspólnie negocjują wielkości dostaw od producentów i importerów oraz cenę zakupu, która umożliwi dalszą sprzedaż z zyskiem tym samym utrzymania się na rynku - przez sprostanie konkurencji, która jest niezwykle silna, bo z kapitałem zagranicznym i z ogromnymi powierzchniami handlowymi.

Wnioskodawca wskazuje, iż aby sprostać tak silnej konkurencji na rynku trzeba być bardzo dobrze:

 • zorganizowanym,
 • posiadać duża wiedzę marketingową,
 • mieć bardzo dobre rozeznanie rynku tak pod względem popytu jaki stosowanych cen,
 • posiadać bardzo dobrą wiedzę prawa podatkowego, gospodarczego prawa pracy, ochrony środowiska i innych dziedzin prawa związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą a które obowiązują przedsiębiorcę.

W opinii Wnioskodawcy aby sprostać regułom rynkowym i obowiązkom prawnym, jakie obciążają przedsiębiorcę, konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy, w czym niezwykle pomocne są spotkania członków stowarzyszenia z jednoczesnym szkoleniem przez wyspecjalizowane podmioty.

Stowarzyszenie pomaga swoim członkom w utrzymaniu się na rynku przez w/w działania a członkowie chętnie płacą składkę członkowską i inne świadczenia pieniężne, które powiększają przychód i dochód Stowarzyszenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

 1. Czy wypełnianie dyspozycji statutu stowarzyszenia tj. § 4 i 5 polegające na organizowaniu spotkań członków Stowarzyszenia połączonych ze szkoleniem przez wyspecjalizowany podmiot - przedsiębiorcę tak w kraju jak i za granicą jest w całości kosztem uzyskania przychodu... Podmiot - przedsiębiorca organizujący wyjazd, noclegi, wyżywienie, szkolenie i imprezy towarzyszące obciąża Stowarzyszenie jedną pozycją bez rozbijania na poszczególne tytuły świadczonych usług.
 2. Czy dla członków stowarzyszenia lub delegowanych swoich przedstawicieli udział w takim spotkaniu i szkoleniu będzie przychodem...

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie nr 1 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Wniosek odnośnie pytania nr 2 w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie rozpatrzony odrębnymi rozstrzygnięciami.

Zdaniem Wnioskodawcy, koszty związane ze spotkaniem integracyjno – szkoleniowym członków lub ich przedstawicieli organizowanym tak w kraju jak i za granicą są kosztem uzyskania przychodu gdyż:

 1. Są zgodne ze statutem stowarzyszenia § 4 i 5,
 2. Koszty takie nie są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów przez art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 3. Mają związek z przychodem, bo członkowie widząc korzyści, jakie daje stowarzyszenie, a opisem w stanie faktycznym pozostają członkami i płacą składki członkowskie i inne opłaty jak np. wpisowe,
 4. Są kosztem działalności stowarzyszenia gdyż tak również stanowi § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 15.11.2001 Dz. U. Nr 137 poz. 1539 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 15 i 16 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

Decydującym czynnikiem pozwalającym zaliczyć dany wydatek do kosztów uzyskania przychodów jest zatem poniesienie go w celu osiągnięcia przychodu (ewentualnie zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów), przy czym każdy wydatek poza wyraźnie wskazanym w ustawie - wymaga indywidualnej oceny pod kątem adekwatnego związku z przychodami i racjonalności działania dla osiągnięcia przychodu. Przy kwalifikowaniu poniesionych wydatków trzeba brać pod uwagę ich celowość oraz potencjalną możliwość przyczynienia się wydatku do osiągnięcia przychodu, a także racjonalność wydatków, to znaczy ich adekwatność do rzeczywistych potrzeb i zakresu prowadzonej działalności oraz konieczność ich poniesienia dla osiągnięcia przychodu.

Należy jednak podkreślić, iż obowiązkiem podatników, jako odnoszących ewidentną korzyść zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 cytowanej ustawy.

Wnioskodawca jest stowarzyszeniem i prowadzi działalność gospodarczą.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) określa, że stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy prawo zrzeszania się w stowarzyszeniach może podlegać ograniczeniom przewidzianym jedynie przez ustawy, niezbędnym do zapewnienia interesów bezpieczeństwa państwowego lub porządku publicznego oraz ochrony zdrowia lub moralności publicznej albo ochrony praw i wolności innych osób.

Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich oraz darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej, dotacji, dochodów z majątku stowarzyszenia i z własnej działalności: stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z art. 34 ustawy o stowarzyszeniach. Dochód z niej uzyskany służy realizacji celów statutowych.

Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych jako podmioty zwolnione od podatku.

Zatem stowarzyszenia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego Wnioskodawca planuje zorganizować dla członków stowarzyszenia zwyczajnych i wspierających szkolenie w kraju i za granicą. Szkolenie będzie prowadzone przez wyspecjalizowany podmiot z zewnątrz - prowadzący działalność gospodarczą.

Cały koszt szkolenia w tym dojazd, powrót, wyżywienie, noclegi oraz towarzyszące szkoleniu wydarzenia o charakterze motywacyjnym i integracyjnym takie jak wycieczki, ogniska z grillem i inne o podobnym charakterze pokrywa Stowarzyszenie.

Jak wskazuje Wnioskodawca szkolenie będzie wypełniało dyspozycje, jakie nakłada na Wnioskodawcę Statut Stowarzyszenia w § 4: współpraca i integracja osób i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu, usług i produkcji, wspieranie i promowanie producentów oraz firm handlowych, usługowych i wykonawczych, będących dostawcami i klientami członków Stowarzyszenia, informowanie członków w zakresie prawa gospodarczego i finansowego, kreowanie i wspieranie inicjatyw gospodarczych, kształtowanie etyki kupieckiej w warunkach działalności konkurencyjnej oraz w § 5 statut przewiduje organizację spotkań podmiotów gospodarczych, prowadzenie działalności informacyjnej, działalność promującą inicjatywy gospodarcze, nawiązywanie kontaktów gospodarczych i współpracy z podmiotami gospodarczymi, promowanie ekologicznych przedsięwzięć gospodarczych, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, organizowanie wspólnych działań promujących członków Stowarzyszenia, integrowanie członków Stowarzyszenia poprzez wprowadzanie wspólnych programów informatycznych, telekomunikacyjnych, logistycznych i innych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Wnioskodawca wskazał, iż wydatki związane z organizacją spotkań integracyjno – szkoleniowych mają związek z przychodem, bo członkowie widząc korzyści, jakie daje stowarzyszenie, pozostają członkami i płacą składki członkowskie i inne opłaty jak np. wpisowe.

Należy jednak wskazać, iż składki członkowskie są opłacane przez członków z racji przynależności do stowarzyszenia i tworzą one majątek, który służy realizacji celów statutowych. Nie stanowią one wynagrodzenia za realizację celów statutowych.

W związku z powyższym, w ocenie tut. Organu nie istnieje związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy ponoszeniem przez Stowarzyszenie wydatków na imprezy integracyjno – szkoleniowe a osiąganymi przychodami.

A zatem należy stwierdzić, iż wydatki na organizację spotkań integracyjno – szkoleniowych dla członków Stowarzyszenia lub ich przedstawicieli nie stanowią kosztów uzyskania przychodów gdyż nie spełniają one podstawowej przesłanki wynikającej z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: