Drukuj

Czy stanowią koszty uzyskania przychodów ponoszone przez Spółkę koszty remontów odcinków sieci ciepłowniczej, które zostały ujawnione w wyniku inwentaryzacji i dotychczas nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a stanowią część składową sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa?

Odpowiadając na zapytanie Spółki z dn. 28.10.2004 r., znak: EFK-646/2004 w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) dotyczące ustalenia czy stanowią koszty uzyskania przychodów ponoszone przez Spółkę koszty remontów odcinków sieci ciepłowniczej, które zostały ujawnione w wyniku inwentaryzacji i dotychczas nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych, a stanowią część składową sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa, Naczelnik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie wyjaśnia co następuje:

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę w wyniku przeprowadzonej w 2004 r. inwentaryzacji sieci cieplnej ujawniono odcinki sieci nie ujęte w ewidencji środków trwałych pomimo, że stanowią integralną jej część. Niektóre z odcinków celem zapewnienia niezawodności i ciągłości dostaw ciepła były remontowane m. in. dokonano wymiany skorodowanych rur. Przeprowadzone prace spełniają zdaniem Spółki kryteria remontów, gdyż ich celem było przywrócenie wartości użytkowej. Zdaniem Spółki, koszty remontów sieci, które dotychczas nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych Spółki, a stanowią integralną część składową sieci ciepłowniczej przedsiębiorstwa, stanowią koszty uzyskania przychodów, gdyż stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), wydatki ponoszone były w celu uzyskania przychodów, a zakres prowadzonych prac wskazywał na charakter remontowy i pozwalał na zaliczenie wydatków jednorazowo w koszty uzyskania przychodów.

Z powyższego wynika, że ujawnione odcinki sieci stanowią część składową sieci cieplnej będącej własnością Spółki. Poniesione wydatki nie dotyczą więc inwestycji w obcych środkach trwałych, o których mowa w art. 16a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Ponieważ odcinki te jako elementy sieci cieplnej były cały czas użytkowane jako kompletne i zdatne do użytku nie ma również podstaw do uznania poniesionych wydatków za koszt wytworzenia środków trwałych, o którym mowa w art. 16g ust. 4 wymienionej ustawy pomimo, że odcinki te nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych. A więc wydatki poniesione w celu przywrócenia wartości użytkowej sieci gwarantującej zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw ciepła, czyli związane z podstawową działalnością gospodarczą Spółki i przychodami z tej działalności są kosztami uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z tym przepisem kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Nie jest istotne czy poniesione koszty dotyczyły odcinków sieci ujętych w ewidencji środków trwałych, czy też dopiero ujawnionych w toku inwentaryzacji.

Natomiast podstawowym warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest stwierdzenie, że w wyniku przeprowadzonych prac środki trwałe nie uległy ulepszeniu, o którym mowa w art. 16g ust. 13 ustawy.

Jeżeli, jak wskazuje Spółka prace miały charakter remontowych, co pozwoliło zaliczyć wydatki jednorazowo do kosztów, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że były one poniesione w celu uzyskania przychodów i stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podobne interpretacje: