Drukuj

Jak należy postąpić na przełomie roku i kiedy Spółka powinna dokonać korekty kosztów w sytuacji, gdy fakturę korygującą otrzymała w roku następującym po roku, w którym zostały sprzedane samochody?

Pismo niniejsze stanowi informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Pismem z dnia 11 października 2004 r. Spółka zwróciła się z pytaniem dotyczącym momentu dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy na przełomie roku Spółka otrzymuje od swojego dostawcy rabat finansowy.

Przedstawiony przez Spółkę stan faktyczny jest następujący:

  • Przedmiotem działalności Spółki jest handel detaliczny pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi.
  • Spółka kupuje nowe samochody od dostawcy - importera, z którym związana jest umową koncesyjną. Cena zakupu zawiera marżę podstawową, która jest jednakowa dIa wszystkich koncesjonariuszy oraz marże dodatkowe, których wysokość jest uzależniona od spełnienia przez Spółkę określonych zobowiązań.
  • Dostawca samochodów może wprowadzać różne akcje promocyjne dIa klientów polegające na udzielaniu dodatkowych rabatów czy opustów, a Spółka przy sprzedaży samochodów jest zobowiązana do uwzględnienia wszystkich rabatów i promocji które obowiązują w dacie sprzedaży. Skutkiem tego jest obniżenie ceny sprzedaży samochodu i marży realizowanej przez Spółkę.
  • Dostawca samochodów rekompensuje Spółce utracone korzyści i po sprzedaży samochodu udziela jej rabatu. Faktura korygująca wystawiona jest w okresie od kilku dni do kilku miesięcy.

Spółka ma wątpliwości jak należy postąpić na przełomie roku i kiedy powinna dokonać korekty kosztu zakupu samochodów w sytuacji, gdy fakturę korygującą otrzymała w roku następującym po roku, w którym zostały sprzedane samochody. Jak wynika z treści pisma Spółka dokonuje zwiększenia podstawy opodatkowania poprzez pomniejszenie kosztu uzyskania przychodu dopiero z chwilą uznania kwoty rabatu przez dostawcę, tj. w momencie otrzymania faktury korygującej. Jako uzasadnienie swojego stanowiska Spółka przywołała treść treścią art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego po przeanalizowaniu stanu faktycznego udziela następującego wyjaśnienia:

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwanej dalej „ustawą", kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Przepis ten nie określa terminu, kiedy - dla ustalenia podlegającego opodatkowaniu dochodu - można je potrącić od przychodu podatnika. Kwestię tę reguluje art. 15 ust. 4 tej ustawy. Stanowi on, że koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż jeszcze ich nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. Z kolei art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przedmiotem opodatkowania jest dochód uzyskany przez podatnika w określonym czasie, a ust. 2 tego artykułu definiuje dochód jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym. Z powołanych wyżej przepisów wynika więc, że koszty uzyskania powinny odnosić się do tego roku podatkowego, w którym dzięki nim uzyskano przychody. Zasada ta ma również zastosowanie do korekty kosztów. W sytuacji opisanej w piśmie, jeżeli Spółka otrzyma fakturę korygująca po zakończeniu roku podatkowego, ale przed upływem terminu do złożenia zeznania (art. 27 ust.1 ustawy), to o rabat wynikający z tej faktury powinny zostać pomniejszone koszty uzyskania przychodu zakończonego roku podatkowego.

Powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Jednostkę pytania i w przedstawionym stanie faktycznym a ponadto jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez Podatnika stanu zgodnego ze stanem faktycznym.

Podobne interpretacje: