Drukuj

Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2003 r. (data wpływu do Urzędu 12.02.2003 r.) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na organizację balu jako kosztów reprezentacji i reklamy limitowanej wyjaśnia, że zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy. Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodów jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo - skutkowego, czyli wykazania, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Przepisy podatkowe nie podają definicji pojęć reklamy prowadzonej w sposób publiczny i reklamy prowadzonej niepublicznie. Dlatego też przy analizie tych pojęć należy opierać się na określeniach słownikowych.

Wg tych źródeł reprezentację można zdefiniować jako występowanie w imieniu podmiotu gospodarczego w kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi związane w szczególności z przyjmowaniem i utrzymywanie delegacji kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów.

Reklamę natomiast można zdefiniować jako działania, których celem jest kształtowanie popytu poprzez poszerzanie wiedzy przyszłych nabywców o towarach i usługach, ich cenach i przeznaczeniu, w celu zachęcenia ich do nabywania towarów bądź usług u tego właśnie, a nie innego podmiotu gospodarczego.

Z dokumentów rejestracyjnych Spółki wynika, że w zakresie jej działalności gospodarczej mieści się:

  • tworzenie i rozpowszechnianie programów regionalnych oraz współdziałanie z radiofonią krajową i zagraniczną w zakresie udostępniania informacji o wydarzeniach w kraju i zagranicą,
  • świadczenie usług reklamowych, produkcja i rozpowszechnianie programów radiowych,
  • popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej.

Wobec powyższego organizacja imprez typu bale wykracza poza zakres działalności Spółki.

Na Spółce zatem spocznie ciężar udowodnienia faktu, że zorganizowany "Bal dla ludzi biznesu, kultury i sportu" poza wpływem ze sprzedaży biletów i datków otrzymanych od sponsorów będzie miał wpływ na uzyskiwanie przez Spółkę przychodów ze sprzedaży tym podmiotom usług w ramach prowadzonej działalności.

W takim przypadku wydatki poniesione na organizacje balu będą uzasadnione jako wydatki poniesione na reprezentację i reklamę limitowaną, czyli do wysokości 0,25 przychodu i wówczas będą stanowiły koszt uzyskania przychodu zgodnie z przepisem zawartym w art. 16 ust. 1 pkt. 28 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wobec powyższego jeżeli poniesione koszty dotyczące wynajmu sali, oprawy scenicznej zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodu i przeznaczone na cele raprezentacji i reklamy, to w myśl art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), podlegają podatkowaniu podatkiem VAT jako świadczenie usług oraz przekazywanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.

W związku z powyższym Jednostce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w dokonanych zakupach.

Odliczenie to jest dokonywane na ogólnych zasadach - jednakże na podstawie art. 25. ust. 1 pkt 3b w/w ustawy o VAT, podatek naliczony przy zakupie usług gastronomicznych nie podlega odliczeniu.

Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega również, ta część wydatków, które nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z powodu przekroczeń norm w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym (art. 25 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy o VAT).

Zgodnie z art. 19 ust. 1 cyt. w/w ustawy podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną.

Zatem w rozpatrywanej sprawie w zakresie rozliczenia podatku VAT, będzie miał zastosowanie art. 20 ust. 1 i 3 ustawy, gdyż Jednostka dokonuje sprzedaży zarówno opodatkowanej jak i zwolnionej. Dlatego też Podatnik dokonujący sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku obowiązany jest do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego, związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

Jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o którym mowa w ust. 1, podatnik może także zmniejszyć podatek należny o taką część podatku naliczonego, która odpowiada procentowemu udziałowi wartości sprzedaży towarów opodatkowanych podatkiem w wartości sprzedaży ogółem. Przy ustalaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się kwot podatku.

Podobne interpretacje: