Drukuj

Czy kwota czynszu dzierżawnego za użytkowanie składowiska odpadów, należna „z góry” za określoną kwotowo masę niektórych spośród odpadów przyjmowanych na składowisko, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty?

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), postanawia się uznać za prawidłowy pogląd Podatnika wyrażony we wniosku.

W dniu 5.01.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w ramach umowy podpisanej z Porozumieniem Międzygminnym (...), na dzierżawionym od Porozumienia gruncie Wnioskująca wybudowała, a obecnie użytkuje, składowisko odpadów.

Strony umowy uzgodniły, iż Spółka zapłaci „z góry” kwotę 500.000 PLN netto tytułem czynszu za pierwszych 200.000 ton odpadów komunalnych pochodzących spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia, przy czym połowa tej kwoty płatna jest w dniu rozpoczęcia prac budowlanych na składowisku, a połowa – w dniu przyjęcia na składowisko pierwszej tony odpadów pochodzących spoza ww. gmin. Po przyjęciu pierwszych 200.000 ton odpadów, za które czynsz został uregulowany z góry, czynsz płatny będzie w wysokości 2,50 PLN netto za każdą tonę odpadów przyjętych spoza ww. gmin.

Pełnomocnik Spółki w piśmie z dnia 11.02.2005r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 15.02.2005r.) udzielił odpowiedzi na pytania organu podatkowego, dotyczące stanu faktycznego opisanego we wniosku z dnia 5.01.2005r., wyjaśniając co następuje:

1. Prace budowlane na składowisku rozpoczęto w sierpniu 2002r. Spółka zapłaciła wymaganą kwotę czynszu 483.002,10 zł dnia 21.01.2003r.
2. Pierwszy przychód z tytułu prowadzenia działalności na terenie przedmiotowego składowiska uzyskano w lipcu 2003r. Związany był on z odpadami pochodzącymi z gmin-sygnatariuszy Porozumienia.
3. Pierwszą tonę odpadów pochodzących spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia przyjęto na składowisko we wrześniu 2003r. Spółka zapłaciła pozostałą część kwoty tytułem czynszu w wysokości 126.997,90 zł dnia 11.06.2003r.
4. W przypadku zapłaty gotówką za usługę, przyjęcie odpadów na składowisko jest równoznaczne z momentem powstania przychodu. Dla płatności odroczonej moment ten powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
5. Spółka nie prowadzi działalności na innych składowiskach.

Ponadto, Pełnomocnik Spółki pismem z dnia 7.03.2005r. (wpływ do Urzędu Skarbowego w dniu 9.03.2005r.) wyjaśnił, iż we wniosku z dnia 5.01.2005r. w akapicie rozpoczynającym się od słów „Strony ustaliły ...” przytoczone zostały zapisy umowy, natomiast w uzupełnieniu z dnia 11.02.2005r. przedstawiono zdarzenia faktyczne.

Wyjaśniono także, że przyczynami, dla których Spółka wpłacała kwoty w innej wartości niż wymagana i w innych terminach są: po pierwsze to, iż Spółka stała się stroną umowy w dniu 10.10.2002r. w wyniku cesji praw i obowiązków (weszła w miejsce innej Spółki z o. o.), a po drugie Spółka nie dysponowała wówczas wystarczającymi środkami pieniężnymi. Strony uzgodniły, że w związku z opóźnieniem pierwszej raty czynszu, zapłaty będą przebiegać jak opisano to w uzupełnieniu z dnia 11.02.2005r.

Jednocześnie w uzupełnieniu wyjaśniono, że pierwszy rok podatkowy Spółki trwał od 1.10.2002r. do 31.12.2003r.

Ponadto, w dniu 12.04.2005r. w zażaleniu na postanowienie z dnia 31.03.2005r., numer ZD/406-9/CIT/05 o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku Spółki z dnia 5.01.2005r., zawarto informację, iż strony Porozumienia Międzygminnego uzgodniły, że opóźnienie w zapłacie pierwszej raty czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania składowiska odpadów zostanie zrekompensowane poprzez zwiększenie kwoty pierwszej raty i wcześniejszą wpłatę drugiej. Ponadto Spółka wskazała także, iż we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego posługiwała się dla opisania stanu faktycznego kwotami netto, a w uzupełnieniu z dnia 11.02.2005r. kwotami brutto.

Wobec powyżej przedstawionego stanu faktycznego Spółka skierowała do tutejszego organu podatkowego pytanie, czy kwota czynszu dzierżawnego za użytkowanie składowiska odpadów, należna „z góry” za określoną kwotowo masę niektórych spośród odpadów przyjmowanych na składowisko, stanowi koszt uzyskania przychodów w momencie zapłaty...

Zdaniem Spółki prawidłowym jest potrącenie tego wydatku w całości w koszty podatkowe w roku poniesienia.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. (...).

Warunkiem uznania wydatków za koszt uzyskania przychodów jest występowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem. Obowiązkiem Podatnika, jako odnoszącym ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją powołanego ust. 1 art. 15 ustawy podatkowej.

Stosownie do regulacji art. 15 ust. 4 powołanej powyżej ustawy podatkowej, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Z cytowanego przepisu wynika, iż w dacie poniesienia koszty podatkowe ujmuje się jeśli nie mogły zostać zarachowane w roku podatkowym, którego przychodów dotyczą lub nie można ustalić istnienia bezpośredniego związku pomiędzy kosztem a przychodami danego roku podatkowego (choć wpływ tych kosztów na funkcjonowanie podmiotu jest udowodniony).

Na podstawie wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego można wnioskować, iż w sytuacji, gdy przyjęcie odpadów na składowisko jest równoznaczne z uzyskaniem przez Spółkę przychodu, w dniu przyjęcia na składowisko pierwszej tony odpadów spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia, wystąpi powiązanie wydatku w wysokości 250.000,00 PLN netto (druga połowa czynszu dzierżawnego za pierwszych 200.000 ton odpadów spoza ww. gmin) z uzyskanym w tym dniu przychodem, zatem wydatek ten stanowić będzie podatkowy koszt uzyskania przychodu w tym właśnie dniu. Jednocześnie pierwsza połowa czynszu dzierżawnego za pierwszych 200.000 ton odpadów spoza ww. gmin w kwocie 250.000,00 PLN netto nie ma powiązania z konkretnym przychodem uzyskanym przez Podatnika.

Jednak, jak to wynika z późniejszych wyjaśnień, zapłata czynszu dzierżawnego za pierwsze 200.000 ton odpadów spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia w kwocie netto 500.000,00 PLN nastąpiła w oderwaniu od sporządzonej między stronami umowy. Ze względu na opóźnienie w zapłacie pierwszej raty, spowodowane względami finansowymi, Spółka, w uzgodnieniu ze stroną umowy, wpłaciła obie raty przed dniem uzyskania pierwszego przychodu pochodzącego spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia. Wpłaty rat czynszu dzierżawnego nie były też dokonywane w wysokościach wymienionych w umowie (tj. 2 razy po 250.000,00 PLN netto).

Wobec powyższego, zdaniem tutejszego organu podatkowego, niemożliwe stało się powiązanie bezpośrednie poniesionych wydatków związanych z czynszem dzierżawnym za pierwszych 200.000 ton odpadów spoza gmin-sygnatariuszy Porozumienia w kwocie netto 500.000,00 PLN z osiągniętym przez Spółkę przychodem. W związku z powyższym należy stwierdzić, iż kwotę tego czynszu Spółka winna zakwalifikować do kosztów podatkowych w dniu poniesienia, a mianowicie częściowo w dniu 21.01.2003r. i częściowo w dniu 11.06.2003r.

Wobec powyższego tutejszy organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskującą i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: