Drukuj

Dotyczy zaliczania do kosztów uzyskania pzychodów wynagrodzeń oraz wypłacanych składek ZUS w związku z nowelizacją przepisu art. 16 ust. 1 pkt 57 ustwy o p.d.o.p.

POSTANOWIENIE

W związku z wnioskiem Spółki z dnia 31.01.2005 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w przedmiocie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Postanawia

uznać za nieprawidłowe stanowisko Podatnika.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

- Suma wynagrodzeń brutto za miesiąc styczeń 2005 r. zostaje zaliczona rachunkowo w koszty m-ca stycznia 2005 r.

- Wypłata wynagrodzeń "netto" następuje 10 lutego 2005 r.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych dotyczący naliczenia wynagrodzeń za styczeń przelewany jest do Urzędu Skarbowego 20 marca 2005 r.

- Składki ZUS płacone przez pracownika (odjęte od wynagrodzeń brutto za styczeń) zastaną zapłacone 15 marca 2005 r.

- Część potrąceń od wynagrodzeń pracowników za miesiąc styczeń zostanie przelana w lutym a część dopiero w marcu 2005 r.

- Składki ZUS płacone przez pracodawcę, naliczone za styczeń 2005 r. zostaną zapłacone 15 marca 2005 r.

Podatnik pyta:

Czy wynagrodzenie brutto stanie się kosztem uzyskania przychodów w miesiącu lutym, czy tylko wynagrodzenia "netto" - wypłacone?

Czy składki ZUS pracownika zapłacone 15 marca 2005 r. są kosztem uzyskania przychodu już w lutym po wypłacie wynagrodzenia "netto", czy dopiero w marcu po dokonaniu przelewu?

Czy podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzeń styczniowych zapłacony 20 marca 2005 r. stanie się kosztem uzyskania przychodu w lutym po wypłacie wynagrodzeń "netto" czy dopiero w momencie faktycznego dokonania przelewu w marcu?

Czy inne potrącenia z listy płac (np. zajęcia komornika, alimenty, składki ubezpieczeniowe) stają się kosztem uzyskania przychodu w lutym po wypłacie wynagrodzeń "netto", czy dopiero w momencie przelania tych potrąceń do odpowiednich instytucji?

Czy wypłacony w lutym zasiłek chorobowy i inne świadczenia ZUS będą kosztem uzyskania przychodów już w lutym czy dopiero w miesiącu marcu?

Zdaniem Podatnika całość wynagrodzeń brutto za styczeń, staje się kosztem uzyskania przychodu w miesiącu lutym w momencie dokonania wypłaty wynagrodzeń "netto" (czyli bez podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia zdrowotne i składki ZUS pracownika). Razem z wypłatą wynagrodzeń za miesiąc styczeń, która nastąpi 10 lutego Spółka dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego i świadczeń ZUS (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne itp.), które faktycznie zostają potrącone z kwoty należnej do zapłaty 15 marca i zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 57 a dopiero wtedy będą kosztem uzyskania przychodu.

Ponadto, zdaniem Spółki część składek ZUS dotycząca zasiłku chorobowego i świadczeń staje się kosztem uzyskania przychodów już w momencie wypłaty to jest 10 lutego, a pozostała część składek przekazywana do ZUS 15 marca staje się kosztem stanowiącym dopiero w miesiącu marcu 2005 r.

Według znowelizowanych przepisów art. 16 ust. 1 pkt. 57 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18 ustawy z 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 270 ze zm.), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy.

Z powołanych w tym punkcie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 12 ust. 1 stanowi, że za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

O możliwości uznania za koszt uzyskania przychodu wskazanych wyżej należności, decyduje data ich faktycznej wypłaty, dokonania lub postawienia do dyspozycji osobie uprawnionej, a nie sam fakt ich naliczenia i zarachowania do kosztów.

Od 1 stycznia 2005 r. kosztu uzyskania przychodu nie stanowią także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, jeżeli zasiłki nie zostaną wypłacone lub postawione do dyspozycji podatnika.

Ponieważ od 2005 r., w odniesieniu do wynagrodzeń obowiązuje kasowa zasada rozliczania poniesionych wydatków, pracodawca, który wypłaci pracownikowi wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2005 r. w miesiącu lutym 2005 r., pomniejszy własny przychód z działalności o kwotę wypłaconego wynagrodzenia dopiero w miesiącu lutym 2005 r.

W związku z powyższym wynagrodzenie za miesiąc styczeń 2005 r. niewypłacone lub niepostawione do dyspozycji wypłaty w miesiącu styczniu 2005 r., z tytułów określonych w art. 12 ust.1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz art. 18 ustawy z 26 lipca 1991 r. w podatku dochodowym od osób fizycznych wraz ze świadczeniami ponoszonymi za pracownika czyli składkami na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w części obciążającej pracownika, będą kosztem uzyskania przychodu w miesiącu lutym 2005 r.

Od 2005 r. zmiana dotyczy także momentu zaliczenia w ciężar kosztów firmy wynagrodzeń i innych należności pracowników, składek na ubezpieczenie społeczne w części, w jakiej finansowanie ich, obciąża podatnika jako płatnika, a także nieopłaconych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wydatki te podatnik może zaliczyć w koszty dopiero po faktycznym ich wypłaceniu, dokonaniu lub postawieniu do dyspozycji pracownika.

Zatem składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę, płatne w miesiącu marcu 2005 r., pomniejszą przychód dla celów podatkowych dopiero w miesiącu marcu 2005 r. Ewentualny, późniejszy termin dokonania zapłaty należnych składek, spowoduje czasowe przesunięcie i późniejsze zaliczenie danego wydatku do kosztów uzyskania przychodu pracodawcy.

Takie uregulowanie wynika wprost z zapisu w art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych który stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Z kolei art. 16 ust. 1 pkt 40 stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - należnych od nagród i premii, wypłacanych w gotówce lub w papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Należy jednak zwrócić uwagę, iż w myśl art. 16 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, przepis dotyczący zapłaty składek art. 16 ust. 1 pkt 57a ustawy ma również odpowiednie zastosowanie do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak więc, w obecnym stanie prawnym wymóg zapłaty - jako podstawa zakwalifikowania wydatku do kosztów uzyskania przychodu - nie dotyczy zatem tylko tych składek, które są należne od nagród i premii, jeżeli świadczenia te są wypłacane w gotówce lub w papierach wartościowych, z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Niniejsza interpretacja, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z art. 14b § 1 - 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie składane w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: