Drukuj

Czy różnice kursowe powstałe przy zapłacie za udziały są kosztem uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

Ze stanu faktycznego wynika, że Spółka nabyła udziały w obcym podmiocie gospodarczym. Zgodnie z umową cena zakupu wyrażona była w walucie obcej ( w EURO), a zapłata za udziały nastąpiła w kilku ratach, w okresie kilku miesięcy od dnia podpisania umowy. Na skutek zmiany kursu EURO w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zapłaty powstały ujemne różnice kursowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych( Dz. U. Nr 54 poz. 654 z późn. zm. ) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) w spółce oraz innych papierów wartościowych. Wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji), wkładów oraz innych papierów wartościowych.

Określenie “wydatki na nabycie” oznacza, że do kosztów – ale dopiero z chwilą sprzedaży udziałów lub akcji – zalicza się wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie tych udziałów lub akcji, bez których poniesienia nie byłoby możliwe skuteczne nabycie udziałów lub akcji.Do typowych kosztów warunkujących nabycie udziałów lub akcji zaliczyć należy zapłaconą cenę udziałów lub akcji oraz inne koszty bezpośrednio związane z tym zakupem.

Faktycznie zapłacona cena może być ustalona wyłącznie z uwzględnieniem różnic kursowych istniejących w dniu poniesienia wydatku. Różnice te są powiązane tylko z transakcją nabycia udziałów i nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów z innych źródeł , czy też kosztów funkcjonowania osoby prawnej.

W związku z powyższym różnice kursowe, których dotyczy wystąpienie spółki nie będą kosztem uzyskania przychodu w dacie zapłaty, natomiast wpływają na wartość nabytych udziałów i będą kosztem w dacie ich zbycia.

Podobne interpretacje: