Drukuj

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 13.05.2005 r.)


postanawia


- uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Jak wynika z pisma Spółka była zobowiązana do zapłaty z tytułu faktur na rzecz XXX Corporation długu wyrażonego w USD. Na mocy umowy jaką Spółka zawarła z ZZZ z siedzibą w Irlandii (osoba trzecia), nastąpiło przejęcie długu od dłużnika przez osobę trzecią.Zgodnie z umową dłużnik zapłacił osobie trzeciej kwotę stanowiącą równowartość kwoty długu wyrażonego w USD, przeliczenie nastąpiło według kursu średniego ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy.Dłużnik, wierzyciel i osoba trzecia wchodzą w skład międzynarodowej grupy XXX, w ramach której zadaniem osoby trzeciej jest nadzorowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

W związku z tym podatnik pyta się, czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej...

Zdaniem Spółki zwolnienie dłużnika z długu będące następstwem przejęcia długu przez osobę trzecią nie oznacza, że dłużnik dokonał zapłaty za dług wyrażony w USD. Płatność w PLN jaką dłużnik dokonuje na rzecz osoby trzeciej jest zwrotem poniesionych przez osobę trzecią wydatków związanych z przejęciem, ale nie jest to zapłata za dług. Natomiast art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie mówi o zapłacie kosztu wyrażonego w walucie obcej.

Tym samym do omawianej sytuacji nie będą mieć zastosowania przepisy w/w ustawy w zakresie rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki zawarte we wniosku.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 z póź. zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jeżeli koszty wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich zarachowania i dniem zapłaty występują różne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu sprzedaży walut z dnia zapłaty, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał ponoszący koszt, oraz z zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztów.W opisanym stanie faktycznym Spółka posiada wystawione faktury VAT w USD, natomiast dokonuje zapłaty na rzecz osoby trzeciej przejmującej jej dług w walucie polskiej. W związku z tym nie mamy tutaj do czynienia z różnymi kursami walut pomiędzy dniem zarachowania i dniem zapłaty. Różnice kursowe powstają bowiem jedynie w przypadku dokonywania faktycznej zapłaty w walucie obcej, co nie ma miejsca w przedstawionej sytuacji. W związku z powyższym Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza, że różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej nie mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu.

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z trzema podmiotami należącymi do tej samej grupy.

Wobec tego rozpatrując przedstawioną sytuację należy mieć pod uwadze treść art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, jeżeli:

1) podatnik podatku dochodowego mający siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo

2) osoba fizyczna lub prawna mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów

- i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone lub narzucone warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody danego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

Dodatkowo, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaznacza, że na podstawie art. 9a ust. 1 w/w ustawy podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji.

Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia. Interpretacja jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia. Czy mają wpływ na wysokość kosztów uzyskania przychodu dodatnie/ujemne różnice kursowe wynikające z różnicy pomiędzy wartością kwoty przejętego przez osobę trzecią długu wyrażonego w USD, a wartością kwoty w złotych polskich jaką dłużnik zapłacił osobie trzeciej...

Podobne interpretacje: