Drukuj

W sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r.

Odpowiadając na pytanie “...” Sp. z o.o. z dnia 16.12.2003 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zakupionych od Urzędu Miasta w ..., których prawo własności przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności, która jest rozłożona na miesięczne raty do 2012 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia, co następuje:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 w/w ustawy.

W myśl art. 16a ust. 1 w/w ustawy amortyzacji podlegają stanowiące własność podatnika, nabyte, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do użytkowania środki trwałe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 17a pkt 1 wspomnianej ustawy tj. umowy leasingu.

Z załączonej do pisma umowy z dnia 07.03.2002 r. (wraz z zał. nr 3, 4 i 5 ) zawartej pomiędzy Spółką a Urzędem Miasta wynika, że przedmiotowe środki trwałe nie zostały oddane do użytkowania Spółce na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu lecz zostały przez nią zakupione. Zapłata za środki trwałe następuje zgodnie z harmonogramem spłaty wartości majątku ruchomego, który stanowi załącznik nr 5 do umowy.

Jak wynika z definicji jednym z warunków, którego spełnienie jest niezbędne do zaliczenia składnika do środków trwałych jest posiadanie przez podatnika prawa własności lub współwłasności tego składnika majątku. Zatem do czasu przeniesienia ich własności na nabywcę tj. do momentu zapłaty całej ceny określonej umową, środki te nie stanowią własności spółki i nie podlegają amortyzacji.

Z pisma Spółki wynika, że „...” Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 07.03.2002 r. zakupiła od Urzędu Miasta w Grudziądzu rzeczy ruchome o wartości niższej niż 3.500,- oraz rzeczy ruchome o wartości wyższej niż 3500,- (środki trwałe). Umowa stanowi, że zapłata nastąpi w miesięcznych ratach (ustalonych do 2012 r.) oraz, że prawo własności rzeczy ruchomych przejdzie na Spółkę po całkowitej zapłacie należności.

Odnosząc się do powyższego stwierdzić należy, że amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zakupione przez Spółkę, za które nastąpiła całkowita zapłata, i które stały się własnością Spółki. Biorąc pod uwagę fakt, iż prawo własności do poszczególnych środków trwałych przechodzi na Spółkę po zapłaceniu kolejnych rat, amortyzacji będą podlegać sukcesywnie środki trwałe, które stały się własnością Spółki. Natomiast odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej tych środków trwałych będą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zatem Naczelnik Urzędu Skarbowego nie podziela stanowiska Spółki, iż środki trwałe używane przez firmę i przynoszące określone przychody mogą być amortyzowane choć jeszcze nie zostały zapłacone.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu datowania niniejszej odpowiedzi.

Podobne interpretacje: