Drukuj

Czy wydatki na: wynajem Sali, wynajem niezbędnego sprzętu technicznego (np. rzutnik, ekran), wyżywienie i koszty noclegów podczas szkolenia, koszty związane z opłaceniem trenerów (krajowych i zagranicznych), dekoracja Sali wykładowej (materiały dekoracyjne, produkty), materiały szkoleniowe (ulotki, foldery, broszury) mogą stanowić k.u.p.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 17 sierpnia 2005 r.

postanawia

- uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że Spółka organizuje szkolenia dotyczące dystrybuowanych przez siebie towarów (kosmetyków zapachowych i pielęgnacyjnych). Szkolenia te są przeznaczone dla klientów Spółki, którymi są przede wszystkim perfumerie, drogerie i sieci handlowe, jak również dla pracowników Spółki, konsultantek, kosmetyczek i dla doradców handlowych, prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, której przedmiotem jest dystrybucja towarów handlowych Spółki. Ze strony klientów w szkoleniach uczestniczą osoby zajmujące się w perfumeriach, drogeriach i sieciach handlowych, bezpośrednią sprzedażą tych kosmetyków i mające bezpośredni kontakt z klientem detalicznym.Podatnik wyjaśnia że celem organizowanych szkoleń jest zapewnienie właściwej wiedzy o produkcie i sposobie jego prezentacji klientom Spółki (w przypadku szkolenia pracowników, doradców handlowych), bądź klientowi detalicznemu (w przypadku szkolenia ekspedientów, konsultantek, kosmetyczek), poprzez przekazanie informacji o produkcie (skład, działalnie, właściwości, zastosowanie, zapach, wygląd opakowania), wskazanie grupy docelowej oraz sposobu jego najwłaściwszej prezentacji i promocji w punkcie sprzedaży (zasady prezentacji na półce). Działania te mają charakter edukacyjno – informacyjny, pozbawiony elementów reklamy „zachwalania” omawianych w trakcie szkolenia produktów.

Organizując takie szkolenia Spółka ponosi następujące koszty z tym związane:

- wynajem Sali

- wynajem niezbędnego sprzętu technicznego (np. rzutnik, ekran)

- wyżywienie i koszty noclegów podczas szkolenia

- koszty związane z opłaceniem trenerów (krajowych i zagranicznych)

- dekoracja Sali wykładowej (materiały dekoracyjne, produkty)

- materiały szkoleniowe (ulotki, foldery, broszury opisujące właściwości produktów i zasady ich stosowania)

- próbki i testery produktów, środki higieniczne zużywane podczas szkolenia

- towary handlowe zużywane podczas szkolenia (są one rozpakowywane i częściowo zużyte do prezentacji jako materiał szkoleniowy więc nie nadają się do odsprzedaży)

- produkty przekazywane jako upominki uczestnikom szkolenia.

Wobec przedstawionego powyżej zaistniałego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem:

czy wydatki te mogą w całości zostać uznane za koszty uzyskania przychodów...

Zdaniem Podatnika, wszystkie wyżej wymienione wydatki, za wyjątkiem kosztów produktów przekazywanych jako upominki uczestnikom szkolenia, stanowią w całości koszt uzyskania przychodów. Natomiast upominki przekazywane uczestnikom szkolenia stanowią koszt reprezentacji, a więc podlegają limitowi 0,25% przychodów.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - uznając stanowisko Podatnika za prawidłowe - informuje, że zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy.

Warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest istnienie między nim a osiągnięciem przychodu związku przyczynowo – skutkowego, czyli wykazanie, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu. Z wniosku Podatnika wynika, że Spółka organizuje szkolenia dotyczące dystrybuowanych przez siebie towarów. Szkolenia te mają charakter edukacyjno – informacyjny, pozbawiony elementów reklamy „zachwalania” omawianych w trakcie szkolenia produktów.Uczestnikami organizowanych szkoleń jak przewiduje Spółka, będą pracownicy, doradcy handlowi, ekspedientki, konsultantki, kosmetyczki czyli osoby zajmujące się w perfumeriach, drogeriach i sieciach handlowych bezpośrednią sprzedażą kosmetyków, które w trakcie szkolenia poznają wiedzę o produktach i sposobie ich prezentacji i promocji w punkcie sprzedaży.

Zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, koszty szkoleń - obejmujące między innymi wydatki na: wynajem Sali, wynajem niezbędnego sprzętu technicznego (np. rzutnik, ekran), wyżywienie i koszty noclegów podczas szkolenia, koszty związane z opłaceniem trenerów (krajowych i zagranicznych), dekoracja Sali wykładowej (materiały dekoracyjne, produkty), materiały szkoleniowe (ulotki, foldery, broszury opisujące właściwości produktów i zasady ich stosowania), próbki i testery produktów, środki higieniczne zużywane podczas szkolenia, towary handlowe zużywane podczas szkolenia (są one rozpakowywane i częściowo zużyte do prezentacji jako materiał szkoleniowy więc nie nadają się do odsprzedaży) – stanowić będą koszty uzyskania przychodów dla organizatora szkolenia.

Działania opisane we wniosku, jak sam Podatnik wskazuje, mają charakter informacyjno – edukacyjny. Szkolenia te polegają na zapoznaniu osób zajmujących się bezpośrednią sprzedażą produktów, z informacją o produkcie, jego działaniu, właściwościach i zastosowaniu oraz ze sposobem jego prezentacji i promocji w punkcie sprzedaży.

Celem działania Spółki nie jest zatem nakłanianie potencjalnych klientów do nabycia towarów a więc nie jest to działalność mająca znamiona reklamy tylko działalność informacyjna, która w przeciwieństwie do reklamy, pozbawiona jest wszelkich elementów zachęty do kupna, chwalenia czy aprobaty towaru.

Znamiona reprezentacji, jak słusznie we wniosku zauważył Podatnik będzie miało przekazywanie produktów jako upominków uczestnikom szkolenia. W myśl przepisu art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Reasumując należy stwierdzić, że koszty szkoleń obejmujące wynajem Sali, wynajem niezbędnego sprzętu technicznego (np. rzutnik, ekran), wyżywienie i koszty noclegów podczas szkolenia, koszty związane z opłaceniem trenerów (krajowych i zagranicznych), dekoracja Sali wykładowej (materiały dekoracyjne, produkty), materiały szkoleniowe (ulotki, foldery, broszury opisujące właściwości produktów i zasady ich stosowania), próbki i testery produktów, środki higieniczne zużywane podczas szkolenia, towary handlowe zużywane podczas szkolenia (są one rozpakowywane i częściowo zużyte do prezentacji jako materiał szkoleniowy więc nie nadają się do odsprzedaży) – związane są z przekazywaniem informacji na temat produktów, wydatkowane są w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają na celu uzyskanie przychodu, dlatego też należy zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów Spółki w oparciu o przepis art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast wydatki związane z przekazywaniem upominków uczestnikom szkolenia, mające charakter reprezentacji, należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w oparciu o art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy.

Niniejsza interpretacja, co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego została dokonana dla stanu faktycznego opisanego we wniosku i w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu jej udzielenia. Zmiana poszczególnych elementów stanu faktycznego może mieć wpływ na zmianę praw i obowiązków Podatnika. Zgodnie z art. 14b § 1 – 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 zł (ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 253, poz. 2532).

Podobne interpretacje: