Drukuj

Czy koszty badania sprawozdania finansowego za 2003 r., ubezpieczenia należności handlowych w okresie VIII-XII/2003 r. oraz premie z narzutami (ponoszonymi przez pracownika i pracodawcę) za realizację zadań w 2003 r. stanowią koszty uzyskania przychodów za 2003 r.

Odpowiadając na pismo złożone w Łódzkim Urzędzie Skarbowym w dniu 01.04.2004 r. w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego informuje:

stanowisko Spółki odnośnie zaliczenia wydatków na badanie sprawozdania finansowego i ubezpieczenia należności handlowych do kosztów uzyskania przychodów roku 2003, tutejszy organ uznaje za nieprawidłowe.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż Spółka w 2004 r. poniosła koszty dotyczące przychodów roku poprzedniego z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2003 r., ubezpieczenia należności handlowych w okresie sierpień – grudzień 2003 r. oraz premii za realizację zadań w 2003 roku wraz z narzutami na te wynagrodzenia. Na badanie sprawozdania finansowego i premie wraz z narzutami jednostka w miesiącu grudniu 2003 r. utworzyła rezerwę, która nie stanowiła kosztów uzyskania przychodów.
Kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do poszczególnych okresów (lat) podatkowych regulują postanowienia art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Stosownie do tego przepisu, koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. potrącalne są także koszty uzyskania przychodów poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, ale dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W związku z powyższym:
a) ubezpieczenie należności handlowych winno być zarachowane w kosztach 2004 r. i stanowić będzie koszt uzyskania przychodu w 2004 r. - zgodnie z treścią art. 15 ust. 4 ustawy, albowiem:

  • odnosiło się do minionego roku podatkowego,
  • w 2004 r. jest określone co do rodzaju i kwoty,
  • nie nastąpiło jego zarachowanie w roku podatkowym 2003,
  • zostało poniesione w 2004 r.,b) wydatki związane z badaniem audytorskim będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w momencie wykonania usługi, tj. w 2004 r., stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy,
c) premie pracowników wraz z ich narzutami zarachowane w 2003 r., a więc do okresu i roku podatkowego, za które to wynagrodzenie przysługuje, na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy będą stanowiły koszty 2003 r., mimo że faktycznie zostały wypłacone w następnym roku podatkowym.

Podobne interpretacje: