Drukuj

Czy wydatki na publikowanie na stronach internetowych oraz w formie papierowej bezpłatnego magazynu dla pacjentów stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006r.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 06.06.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 19.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki na publikowanie na stronach internetowych oraz w formie papierowej bezpłatnego magazynu dla pacjentów stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006r., Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Strony za prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że funkcjonujący w ramach Spółki dział C. zajmuje się produkcją wyrobów medycznych do zaopatrzenia stomii. W ramach wykonywanych działań dokonuje wydań wyrobów medycznych dla pacjentów ze stomią na podstawie zleceń lekarskich w ramach podpisanych umów z oddziałami Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz dokonuje sprzedaży wyrobów medycznych do dystrybutorów wyrobów medycznych.Właściwy dobór sprzętu medycznego jest bardzo istotny dla normalnego funkcjonowania pacjenta ze stomią w domu i w pracy. Dlatego też decyzja o wyborze sprzętu jest niezwykle istotna. Dotyczy to osób zarówno bezpośrednio po zabiegu wyłonienia stomii, jak i pacjentów funkcjonujących ze stomią od dłuższego czasu. Wyroby medyczne do zaopatrzenia stomii powinny spełniać następujące warunki:być szczelne dla treści jelitowej i gazów, skutecznie chronić skórę wokół przetoki i zabezpieczać ją przed podrażnieniami i oparzeniami,nie ograniczać aktywności życiowej,zapewnić poczucie bezpieczeństwa i komfortu.W zależności od rodzaju stomii zalecane są różne rodzaje worków stomijnych:worki zamknięte, tzw. kolostomijne (z filtrem lub bez),worki otwarte, tzw. ileostomijne (z filtrem lub bez),specjalne worki do przetoki moczowej, tzw. urostomijne.Diagnoza, operacja i wyłonienie stomii to szok dla każdego chorego. Okres po operacji nie jest wcale mniejszym stresem dla pacjenta. Trudno pogodzić się z nową sytuacją, trudno zaakceptować swoje ciało. Dzięki poradom pielęgniarek stomijnych, psychologów, rehabilitantów i dietetyków większość pacjentów ze stomią jest w stanie zaakceptować tę nową sytuację i po pewnym czasie nie odczuwać żadnego negatywnego wpływu stomii na życie rodzinne, towarzyskie i zawodowe.W ramach pomocy pacjentom ze stomią w zakresie doboru sprzętu oraz życia ze stomią – Spółka publikuje Magazyn „N. - bezpłatny magazyn dla pacjentów ze stomią. Magazyn ten ma charakter informacyjno – reklamowy. Dostępny jest w formie elektronicznej na stronie internetowej oraz w formie papierowej. Egzemplarze papierowe wysyłane są do wszystkich osób, które wypełnią kupon na stronie internetowej. Spółka nie ma wpływu na wybór odbiorcy egzemplarza papierowego, ani też nie ma wpływu na tworzoną bazę adresową osób, do których wysyłane są egzemplarze papierowe. Publikowany Magazyn ma na celu pomoc pacjentom ze stomią – służą temu porady pielęgniarek stomijnych, psychologów, rehabilitantów i dietetyków.
W związku z powyższym Strona wnosi o odpowiedź na pytanie, czy wydatki na publikowanie na stronach internetowych oraz w formie papierowej bezpłatnego magazynu dla pacjentów stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006r.Spółka stoi na stanowisku, iż wydatki związane z publikacją Magazynu stanowią w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i nie są objęte limitem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r. W ocenie Strony Magazyn ten ma przede wszystkim charakter informacyjny, tj. dostarczanie obiektywnych danych technicznych o produkcie/usłudze oraz niektóre działania szkoleniowe. Zdaniem Spółki celem reklamy jest przekazywanie informacji o określonym towarze, usłudze, czy też marce, przedstawienie cech jakościowych, użytkowych lub konsumpcyjnych, zalet technicznych, estetycznych lub zdrowotnych, rozwiązań nowoczesnych, modnych, czy nawet prowokujących, w celu skłonienia jak największej liczby nabywców do zakupu towaru/usługi. Informacją jest natomiast, według Strony, przedstawienie danych dotyczących określenia rzeczy, faktów, na których można się oprzeć, bez jakichkolwiek elementów zachęty do kupna, aprobaty opisywanego towaru, formy chwalenia czegoś lub kogoś. Spółka wskazuje, iż artykuły publikowane w Magazynie mają charakter informacyjno – szkoleniowy dla pacjentów korzystających z wyrobów firmy. Zasadniczym celem tychże publikacji jest przekazanie informacji pacjentom, jak funkcjonować ze stomią.Strona zaznacza ponadto, iż publikowany przez nią magazyn ma również w niewielkim stopniu charakter reklamowy. W jej opinii jednak sposób dystrybucji Magazynu, tj. internet, forma papierowa, wskazuje na to, iż reklama ta ma charakter publiczny. Zdaniem Strony, o tym czy reklama ma charakter publiczny, decyduje metoda dotarcia do adresata. Publikacja na stronie internetowej jest ogólnodostęna, dlatego też winna być traktowana jako reklama publiczna i stanowić w pełni odliczalny koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów obowiązujących do dnia 31.12.2006r.


Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stanowisko Strony, Naczelnik tutejszego Urzędu stwierdza, co następuje:

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2006r. kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Zgodnie zaś z art. 16 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje, czym jest reklama należy odwołać się do słownikowego wyjaśnienia tego pojęcia. Według Słownika Języka Polskiego PWN pod redakcją prof. Mieczysława Szymczaka z 2002r. reklamę stanowi rozpowszechnianie informacji o towarach, ich zaletach, wartości, miejscach i możliwościach nabycia, chwalenie kogoś, zalecanie czegoś przez prasę, radio, telewizję, środki (np. plakaty, napisy, ogłoszenia itp.) służące temu celowi. Z powyższego wynika, iż reklama winna zawierać przede wszystkim dane niezbędne o określonym produkcie, informacje wartościujące, które mają zachęcić do nabycia przedmiotu oraz inne właściwości mające na celu przyciągnięcie jak największej ilości nabywców.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowy Magazyn ma przede wszystkim charakter informacyjny. Nie ma wątpliwości, że informacja handlowa stanowić będzie w pełni odliczalne koszty uzyskania przychodu. Cechą odróżniającą informację od reklamy, jest pozbawienie jej wszelkich elementów zachęcających do kupna określonego produktu. Jej celem jest zaś poinformowanie ewentualnych nabywców, np. o cechach danego produktu, możliwości jego wykorzystania, zasadach użytkowania itp. Dlatego też informacja jako ważny czynnik kontaktu pomiędzy przedsiębiorcą a klientem ma związek z uzyskiwanymi przez podatnika przychodami.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego, część artykułów w Magazynie ma charakter typowo informacyjny. Ich celem jest poinformowanie pacjentów jak funkcjonować ze stomią, tzn. jak się odżywiać, jakie zasady higieny stosować, itp. Informacje te z pewnością ułatwiają pacjentom prawidłowe funkcjonowanie ze stomią.Istotą sprawy jest tu jednakże rozstrzygnięcie, czy elementy reklamowe zawarte w rzeczonym Magazynie mają charakter publiczny. W orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż reklamę publiczną cechuje nieograniczony krąg odbiorców oraz przypadkowość odbiorcy. Umieszczanie Magazynu w ogólnodostępnej witrynie internetowej oraz sposób jego dystrybucji w formie papierowej (Magazyn może otrzymać każdy, kto wypełni kupon na stronie internetowej) świadczy niewątpliwie o publicznym charakterze tej reklamy. Po pierwsze Magazyn jest bezpłatnie dostępny dla wszystkich w formie online. Każdy kto chce może go również otrzymać w formie papierowej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Poprzez takie właśnie działanie Spółka nie ma żadnego wpływu na krąg adresatów, do których reklama jest skierowana. Magazyn umieszczony na stronie internetowej może oglądać każdy, jak też każdy może go zamówić. Spółka nie ogranicza w żaden sposób kręgu jego odbiorców. Dlatego też, należy uznać argumenty Strony, iż ta forma reklamy ma charakter publiczny z uwagi na pełną dostępność dla wszystkich zainteresowanych i całkowitą przypadkowość odbiorców.W związku z powyższym, w ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu, przedstawione we wniosku stanowisko Strony jest prawidłowe.Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak we wstępie.Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Podobne interpretacje: