Drukuj

Wnioskodawca ponosi nakłady na budowę/ulepszenie elementów infrastruktury zewnętrznej, niestanowiącej własności Wnioskodawcy, w celu zwiększenia przychodów własnych, nakłady na tę infrastrukturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Koszty poniesione na sfinansowanie budowy drogi gminnej winny być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów i potrącane w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 28.11.2007r. (data wpływu 03.12.2007r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych:

  1. w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przebudowę drogi publicznej - jest prawidłowe,

  2. w zakresie momentu zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2007r. wpłynął wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na przebudowę drogi publicznej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

X w W Oddział w Z eksploatuje złoża gazu ziemnego i ropy naftowej. Instalacje technologiczne związane z wydobyciem i uzdatnianiem gazu i ropy znajdują się na terenie Kopalń i Ośrodków Kopalń. W związku z realizacją w miejscowości S, Gm. G. zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa xx”, X S.A. O/Z zawarł porozumienie z Gminą G. w sprawie sfinansowania budowy drogi gminnej o utwardzonej nawierzchni w miejscu istniejącej nieutwardzonej drogi. Bezpośrednio przy drodze usytuowany jest Ośrodek Kopalń G., na terenie którego budowana jest Odazotownia. Ze względu na rodzaj i charakter przewożonych materiałów oraz stosowanych środków transportowych modernizacja drogi ma na celu zachowanie bezpieczeństwa ruchu podczas dojazdu do miejsca wykonywania działalności gospodarczej Oddziału Spółki. W związku z prowadzoną modernizacją drogi, Gmina zobowiązała się między innymi do pokrycia kosztów, związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i formalno-prawnej, przeprowadzenia przetargu, naprawienia ewentualnych szkód, obsługi geodezyjnej itp. Droga jest własnością Gminy, z której korzystają zarówno mieszkańcy Gminy jak i Oddział Spółki.

Zmodernizowana droga została oddana do użytkowania w listopadzie 2007 roku tj. przed zakończeniem budowy Odazotowni G, co ma nastąpić w III/IV kwartale 2008r. Ośrodek Kopalń G na terenie którego powstaje Odazotownia, funkcjonuje już od wielu lat. Na terenie ośrodka znajdują się wymagające obsługi instalacje gazowe, mieszalnia gazu oraz zaplecze administracyjne. Budowana Odazotownia będzie więc kolejnym obiektem technologicznym związanym z pozyskaniem i uzdatnianiem gazu dla celów handlowych.

W związku z powyższym zadano następująca pytania:

  1. Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione przez X S.A. Oddział w Z wydatki na modernizację drogi gminnej mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów...
  2. Czy poniesione wydatki na modernizację drogi gminnej traktowane jako koszty pośrednie mogą być zaliczane do kosztów podatkowych rozliczanych w czasie od momentu oddania drogi do użytkowania, nie zaś od momentu zakończenia budowy Odazotowni...

Ad. 1) Zdaniem podatnika zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54 poz. 654 z późn. zm.), poniesione wydatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Nakłady na modernizacje drogi są niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Droga zapewnia bezpieczny transport przewożonych materiałów i ludzi do jednostki organizacyjnej Oddziału Spółki (Ośrodek Kopalń G), gdzie są i będą usytuowane urządzenia technologiczne związane z eksploatacją złóż gazu ziemnego i gdzie są generowane przychody. Zgodnie więc z art. 15 ust. 4d poniesione wydatki należy zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów. Poniesione wydatki mogą być zaliczone do kosztów podatkowych ponieważ:

  • wydatki zostały faktycznie poniesione
  • wydatki zostały poniesione w celu uzyskania przychodu
  • wydatek nie został zaliczony do katalogu wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów wymienionego w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2007r. poz. 115) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia - art. 16 ust. 1.

Ad. 2) Zdaniem Wnioskodawcy modernizacja drogi gminnej nastąpiła w związku z budową Odazotowni gazu. Droga została oddana do użytkowania w miesiącu listopadzie 2007r., a budowa Odazotowni zakończy się na przełomie III i IV kwartału 2008r.

Zdaniem podatnika - zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poniesione wydatki można zaliczyć do kosztów podatkowych od momentu oddania drogi do użytkowania. Mimo, ze bezpośrednią przyczyną modernizacji drogi gminnej była budowa Odazotowni gazu, to nowa inwestycja zlokalizowana jest w pobliżu funkcjonujących już obiektów tj. mieszalni gazu i instalacji gazowych na terenie Ośrodka Kopalń G. Więc już w momencie jej oddania do użytkowania istnieje związek przyczynowo-skutkowy między kosztem i przychodem poprzez zabezpieczenie funkcjonującego źródła przychodu. Zdaniem podatnika poniesienie wydatku na modernizacje drogi należy traktować jako koszty pośrednie i w związku z tym rozliczyć w czasie. Okres rozliczenia wydatków winien być oszacowany na podstawie uśrednionego okresu użytkowania infrastruktury kopalnianej jako źródła przychodów - tj. kilkanaście lat.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Ad. 1) Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Przy czym zwrot „w celu” oznacza to, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą podlega odliczeniu od podstawy opodatkowania, lecz tylko ten wydatek, który pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów, albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Należy jednocześnie rozróżnić wydatki, które bezpośrednio wpływają na osiągnięcie konkretnego przychodu od tych, które pośrednio pozostają w związku gospodarczym z przychodem. Do wydatków pośrednio związanych z przychodem można zaliczyć m.in. wydatki ponoszone przez podatnika mające na celu modernizację drogi publicznej w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo usytuowane jest obok tej drogi i korzystanie z niej jest istotne dla prawidłowego jego funkcjonowania. Zapewnia ona bowiem sprawny i bezpieczny transport przewożonych materiałów i pracowników do jednostki organizacyjnej Oddziału Spółki.

Nie ulega wątpliwości, iż droga publiczna, w przebudowie której partycypuje Spółka, nie stanowi środka trwałego podatnika, gdyż nie stanowi jego własności. Wydatek na jej modernizację nie może być również traktowany jako inwestycja w obcym środku trwałym.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje wprost pojęcia „inwestycji w obcym środku trwałym”, to jednak w praktyce przyjmuje się, że taką inwestycją są nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego, który używany jest na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Droga jest własnością gminy, z której korzystają zarówno jej mieszkańcy jaki i Spółka.

W przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ponosi nakłady na budowę/ulepszenie elementów infrastruktury zewnętrznej, niestanowiącej własności Wnioskodawcy, w celu zwiększenia przychodów własnych, nakłady na tę infrastrukturę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ad. 2) Moment potrącania kosztów podatkowych uznanych za inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, wskazany został w art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty te są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Należy zauważyć, że przepis ten nie przewiduje określania długości tego okresu w sposób szacunkowy, w tym jak wnioskuje Spółka, „na podstawie uśrednionego okresu użytkowania infrastruktury kopalnianej jako źródła przychodów”. Zatem wydatki na przebudowę drogi należy zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie ich poniesienia, przy czym za taki moment nie można uznać daty oddania drogi do użytkowania czy daty zakończenia budowy Odazotowni.

Zgodnie z art. 15 ust. 4e ww. ustawy za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Z literalnego brzmienia przepisu wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach rachunkowych.

Reasumując, koszty poniesione na sfinansowanie budowy drogi gminnej winny być w całości uznane za koszty uzyskania przychodów i potrącane w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Referencje:

Podobne interpretacje: